Jakie będą metody zapobiegania grypie sezonowej?

Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2021, 13:29

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2021, 13:29

W dniu 20 marca 2020 r. został ogłoszony stan epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. W związku z trwającym stanem epidemii dodatkowo w sezonie jesiennym w okresie wzmożonych infekcji wzrasta poziom zachorowań na grypę. W czasie stanu epidemii COVID-19 konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych przeciw grypie, względem osób, które z racji wykonywanego zawodu mają częste kontakty społeczne, lub w związku z wiekiem są narażone na ciężki przebieg choroby. Szczepionka jest produktem leczniczym, który jest dedykowany uodpornieniu szczepionej populacji przed zachorowaniem w sezonie grypowym. Wraz z wprowadzeniem metody zapobiegania grypie sezonowej, zabezpieczana jest rezerwa szczepionki przeciw grypie do wykorzystania w szczepieniach. Rozwiązanie zapewniające zachowanie jednolitego i spójnego schematu dystrybucji szczepionek przeciw grypie sezonowej w sezonie grypowym 2021/2022.

Projekt rozporządzenia zakłada objęcie szczepieniami bezpłatnymi, stanowiącymi metodę zapobiegania grypie sezonowej:

- osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

- farmaceutów i techników farmaceutycznych,

- osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,

- nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

- osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

- pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

- nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

- osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych,

- funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,

- osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Samo przeprowadzenie szczepienia polega na podaniu szczepionki w formie zastrzyku domięśniowego i jest standardowym zabiegiem wykonywanym przez osoby uprawnione.

Projekt rozporządzenia zakłada określenie metody zapobiegania grypie sezonowej, która będzie pozytywnie oddziaływać na osoby szczególnie narażone na zachorowanie na grypę. Wdrożenie szczepień i osiągnięcie wysokiego odsetka osób zaszczepionych, zwłaszcza w przypadku personelu podmiotów leczniczych, laboratoriów i aptek, zwiększy zakres ochrony indywidualnej pracowników podmiotów leczniczych w sezonie grypowym 2021/2022, co wiąże się z ograniczaniem zakażeń zarówno wśród personelu jak i w kontaktach z pacjentami. Działanie prewencyjne jest nakierowane na ograniczenie absencji pracowników oraz ograniczenie wzrostu zachorowań i powikłań grypowych wśród osób w podeszłym wieku. Celem projektu jest zapewnienie dostępności do szczepionki dla osób uprawnionych na wypadek ograniczenia w dostępie do produktów leczniczych. Bazując na danych pochodzących z NFZ oraz rejestru wydań szczepionek z rezerwy w sezonie 2020/2021 zaszczepiono 40% osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i aptekach. Zaszczepiona populacja osób po 75. roku życia (wg roku urodzenia) stanowiła w ubiegłym sezonie 6-10% osób uprawnionych do szczepienia.

Szczepienia z zastosowaniem zróżnicowanych mechanizmów dostępności do szczepionek będą w sezonie 2021/2022 wykonywane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w tym samym terminie. Zróżnicowanie grup wskazanych do szczepienia w poszczególnych krajach warunkują narodowe strategie szczepień, zalecenia krajowe lub warunki sprzedaży szczepionek w aptekach.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

W ramach procesu opiniowania i konsultacji publicznych, projekt zostanie skierowany, z 7-dniowym terminem na zgłaszanie uwag, do:

 1. Naczelnej Izby Lekarskiej;
 2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 3. Naczelnej Izby Aptekarskiej;
 4. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
 5. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 6. Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 7. Forum Związków Zawodowych;
 8. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
 9. Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 10. Pracodawców RP;
 11. Konferencji Lewiatan;
 12. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 13. Związku Rzemiosła Polskiego;
 14. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 15. Federacja Przedsiębiorców Polskich;
 16. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
 17. Krajowa Rada Fizjoterapeutów
 18. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 19. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia;
 20. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;

 21. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych;

 22. Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych;

 23. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii;

 24. Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej;

 25. Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii;

 26. Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego;

 27. Rzecznik Praw Pacjenta;

 28. Stowarzyszenie Primum Non Nocere;

 29. Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”;

 30. Federacja Pacjentów Polskich;

 31. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. l ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – w zakładce Rządowy Proces Legislacji (www.rcl.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom na okres 7 dni.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania załączonym do niniejszej Oceny Skutków Regulacji.

Szczepienia przeciwko grypie zostaną sfinansowane w 2021 roku ze środków zabezpieczonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia będzie miał korzystny wpływ ze względów epidemiologicznych na obywateli i gospodarstwa domowe, w tym sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, poprzez ograniczenie zachorowań na grypę i istotne zmniejszenie ryzyka narażenia na ciężki przebieg choroby. Realizacja szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 podniesie ochronę indywidulaną osób szczepionych i efektywność funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. Ewentualna ocena i zmiany będą związane z sytuacją związaną ze stanem epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

grypa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31