Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w czerwcu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 maja 2023 10:29

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w czerwcu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT

Opublikowano plan pracy Rady Przejrzystości od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 22/2023 5 CZERWCA 2023 ROKU

Opdivo (nivolumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego B.141 „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Lonsurf (Trifluridinum + Tipiracilum) WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Koselugo (selumetinibum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10 : Q85.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026”
„Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”
„Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADYPRZEJRZYSTOŚCINR 23/2023 12 CZERWCA 2023 ROKU

Włączenie produktu emicizumab do leczenia chorych na hemofilię A, w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

Włączenie Hemlibry do modułu PPZ „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023”
Wskazanie: do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów z ciężką hemofilią A bez inhibitora czynnika VIII wraz z wskazaniem kryteriów włączenia (w przypadku zasadności włączenia) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

Ocena zasadności wprowadzenia czynnika VIII o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

Polivy (polatuzumabum vedotinum) WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Ryeqo (Relugolixum + Estradiolum + Norethisterone acetate) WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wiekurozrodczym
Problem decyzyjny: przygotowane stanowiska w sprawie oceny leku

Toujeo (insulinum glargine) WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie cukrzycy typu 2 u osób dorosłych
Problem decyzyjny: przygotowane stanowiska w sprawie oceny leku

Nexviadyme (avalglucosidasum alfa) WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobą Pompego (ICD-10 E74.0)”Problem decyzyjny: przygotowane stanowiska w sprawie oceny leku

Paxlovid (nirmatrelvirum; itonavirum) WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie choroby wywołanej przez koronawirusa 2019 (COVID-19) (potwierdzonej zarejestrowanym testem PCR lub antygenowym) u objawowych (rozpoczęcie leczenia w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów) pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii (wynikającej z przebiegu COVID-19), i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19, definiowane jako: 1) obecność przynajmniej 3 czynników ryzyka spośród następujących: Wiek ≥ 65 lat; Otyłość (BMI ≥ 35 kg/m2); Przewlekła choroba płuc (w przypadku astmy wymóg stosowania codziennej terapii); Choroby sercowo-naczyniowe: zawał serca, udar, przemijający epizod niedokrwienny (TIA), niewydolność serca, dławica piersiowa, kardiomiopatia, stan po: pomostowaniu aortalno-wieńcowym, przezskórnej interwencji wieńcowej, endarterektomii tętnicy szyjnej, pomostowaniu aorty; Cukrzyca; Przewlekła choroba nerek; lub 2) Rozpoznanie niedoboru odporności lub przewlekłe stosowanie immunosupresantów: Kortykosteroidów systemowych w dawce równoważnej ≥ 20 mg prednizonu dziennie przez co najmniej 14 następujących po sobie dni w okresie ostatnich 30 dni; Leków biologicznych, leków immunomodulujących lub przeciwnowotworowych w okresie ostatnich 90 dni; lub 3) Aktywny nowotwór złośliwy
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Cabometyx (cabozantinibum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (ICD-10 C 73).
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Lynparza (olaparibum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Elvanse (lisdexamfetamini dimesilas)
Wskazanie: leczenie zaburzeń aktywności i uwagi
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację

„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023- 2028”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

„Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim – II edycja”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinansowanym przez UE w ramach EFS

„Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie zabezpieczenia płodności u chorych leczonych onkologicznie”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii nt. zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

POSIEDZENIE RADYPRZEJRZYSTOŚCINR 24/2023 19 CZERWCA 2023 ROKU

Wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,świadczenia opieki zdrowotnej dedykowanego terapii dla osób przewlekle chorych, obejmującego łącznie:
podanie leku, wyszczególnionego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z warunkami określonymi dla poszczególnych leków, wydanie leku w celu kontynuowania terapii przewlekłej w warunkach domowych, edukację w zakresie administrowania tym lekiem w warunkach domowych, warunki monitorowania terapii.
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia opieki zdrowotnej

Ocena zasadności wprowadzenia czynnika IX o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

Imbruvica (ibrutynib) WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego B.79. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD- 10: C91.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 25/2023 26 CZERWCA 2023 ROKU

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 3. roku życia
Wskazanie: rozwiązania obowiązujące obecnie w zakresie wskazanego przedmiotu zlecenia i problemu zdrowotnego (np. obecna standardowa terapia) oraz możliwości zastosowania innych rozwiązań w stosunku do rozwiązania zaproponowanego (np. terapie alternatywne).
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej

Wizyta adaptacyjna dziecka w 3. i 4. roku życia
Wskazanie: rozwiązania obowiązujące obecnie w zakresie wskazanego przedmiotu zlecenia i problemu zdrowotnego (np. obecna standardowa terapia) oraz możliwości zastosowania innych rozwiązań w stosunku do rozwiązania zaproponowanego (np. terapie alternatywne).
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeniaopieki zdrowotnej

Oramorph(morphinisulfas)WARUNKOWO
Wskazanie: nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia.
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Brukinsa (zanubrutinibum) WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego B.79. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową(ICD-10: C91.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Vabysmo (farycymabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku.

Źródło: AOTMiT

Zobacz także