MZ poszerza elektroniczną dokumentację medyczną o opis badań diagnostycznych

176214496 (1)
Thinkstock/GettyImages
W środę na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
Medexpress 2019-05-15 16:11

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu

Projekt rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408 i 730) nowelizuje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941) przez rozszerzenie katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej o dodatkowy dokument, w postaci opisu badań diagnostycznych.

Należy podkreślić, iż treść upoważnienia ustawowego umożliwia rozszerzanie katalogu rodzajów dokumentów kwalifikowanych do elektronicznej dokumentacji medycznej, aby finalnie objąć pojęciem elektronicznej dokumentacji medycznej wszystkie elementy dokumentacji medycznej. Przy czym rozszerzanie katalogu tych elementów ma następować sukcesywnie, z uwzględnieniem stopnia przygotowania świadczeniodawców.

Rozszerzenie przedmiotowego katalogu o opis badań diagnostycznych jest zasadne z uwagi na fakt, iż możliwość sprawniejszego zaznajomienia się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta dotyczącą jego stanu zdrowia niewątpliwe umożliwi szybszy i efektywniejszy proces udzielania świadczeń zdrowotnych. Z badań wynika, że opis badań diagnostycznych pochodzący od innych świadczeniodawców jest dokumentem, który najczęściej jest przeglądany przez lekarzy aktualnie udzielających pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie go przez świadczeniodawców w postaci elektronicznej zapewni też pacjentowi łatwy dostęp do niego za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia korzystnie wpłynie na działalność przedsiębiorstw bowiem elektroniczna dokumentacja medyczna poprawia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia we wszystkich jego płaszczyznach. Umożliwia ona natychmiastowy i całościowy dostęp do kompletnej dokumentacji pacjenta co jest szczególnie istotne w procesie leczenia, a zatem systematyczne rozszerzanie katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej jest wręcz pożądane.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych środków w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło RCL

PDF

Zobacz także