Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jakie wymagania powinny spełnić zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 sierpnia 2021 09:05

 Jakie wymagania powinny spełnić zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Obecnie termin na dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, wskazany w § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496), do wymagań określonych w przedmiotowym akcie wykonawczy, jest określony do dnia 31 grudnia 2021 r. Zróżnicowany poziom standardu wyposażenia bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego powoduje zagrożenie braku spełnienia przez przedsiębiorców uzdrowiskowych wymagań w terminie określonym ww. rozporządzeniem.

Proponuje się wydłużenie terminu obowiązku dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – do dnia 31 grudnia 2023 r. Na uwadze należy mieć fakt zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez przedsiębiorców uzdrowiskowych wymagań, których termin określony został do dnia 31 grudnia 2021 r. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania, tj. wydłużenie o dwa lata terminu na spełnienie wymogów określonych w ww. rozporządzeniu wynika z przeprowadzonej analizy na podstawie danych przekazanych w drugiej połowie czerwca 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk (NLU). Dane dotyczyły stanu lub etapu zaawansowania dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia w poszczególnych uzdrowiskach, jak również przedstawiały terminy graniczne, do których nastąpi kompleksowe dostosowanie. Analiza danych wykazała, że ok. 43% wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2021 r. Analiza danych przekazanych przez NLU do Ministerstwa Zdrowia spowodowała określenie tego terminu na dzień 31 grudnia 2023 r., jako optymalnego do umożliwienia podmiotom kontynuację działań podjętych w tym zakresie. Należy również podkreślić, że wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego
a następnie stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację prac dostosowawczych. Wobec powyższego, zasadnym jest przedłużenie terminu na dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia o dwa lata.

W innych krajach OECD oraz Unii Europejskiej istnieją ogólne przepisy odnoszące się do systemu ochrony zdrowia albo przepisy szczególne regulujące jedynie kwestię organizacji i funkcjonowania uzdrowisk, ich klasyfikację, norm i standardy postepowania oraz wsparcia ich rozwoju.

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag, następującym podmiotom:

 1. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
 2. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 3. NSZZ „Solidarność”;
 4. Forum Związków Zawodowych;
 5. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Konfederacji „Lewiatan”;
 7. Związkowi Rzemiosła Polskiego;
 8. Związkowi Pracodawców Business Centre Club;
 9. Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
 10. Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 11. Naczelnej Radzie Lekarskiej;
 12. Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
 13. Naczelnej Radzie Aptekarskiej;
 14. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
 15. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 16. Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 17. Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
 18. Krajowej Radzie Fizjoterapeutów;
 19. Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 20. Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia
 21. Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
 22. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowego lekarzy.
 23. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych;
 24. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Położnych;
 25. Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej;
 26. Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej;
 27. Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
 28. Naczelnym Lekarzom Uzdrowisk;
 29. Rzecznikowi Praw Pacjenta;
 30. Stowarzyszeniu Primum Non Nocere;
 31. Stowarzyszeniu „Dla dobra pacjenta”;
 32. Federacji Pacjentów Polskich;
 33. Instytutowi Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 34. Radzie Dialogu Społecznego;
 35. Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 36. Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP;
 37. Związkowi Powiatów Polskich;
 38. Związkowi Miast Polskich;
 39. Związkowi Gmin Wiejskich RP;
 40. Polskiemu Towarzystwu Balneologii i Medycyny Fizykalnej;
 41. Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP;
 42. Izbie Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”;
 43. Unii Uzdrowisk Polskich.
 44. Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu w raporcie dołączonym do niniejszej oceny.

  Projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

  Projekt zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na duże przedsiębiorstwa.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projektowana regulacja wpłynie na obywateli, w tym osoby niepełnosprawne korzystające z lecznictwa uzdrowiskowego, bowiem dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przyczyni się do podniesienia standardu technicznego bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, co będzie miało przełożenie na jakość udzielanych pacjentom świadczeń.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w ujęciu niemierzalnym.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, jak również na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

Dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przyczyni się do podniesienia standardu technicznego bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, co będzie miało przełożenie na jakość udzielanych pacjentom świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ewaluacja efektów projektu rozporządzenia nastąpi po roku jego obowiązywania. Zastosowanym miernikiem będzie liczba zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego spełniających określone wymagania.

Źródło: RCL

Tematy

RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także