Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jaki będzie wykaz przejść granicznych do przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2021 14:02

Jaki będzie wykaz przejść granicznych do przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej? - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej.

Celem projektowanego rozporządzenia jest rozszerzenie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 546) o port lotniczy w Świdniku k/Lublina.

Projekt rozporządzenia jest wydawany w związku ze skierowanym do ministra zdrowia wnioskiem prezesa zarządu Portu Lotniczego Lublin dotyczącym uwzględnienia lotniczego przejścia granicznego Świdnik k/Lublina w wykazie przejść granicznych, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej.

Przejście graniczne Świdnik k/Lublina zostało ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1534), jako stałe lotnicze przejście graniczne w zakresie ruchu osobowego i towarowego.

Na terenie portu lotniczego Świdnik k/Lublina zostały zapewnione warunki (m.in. infrastrukturalne, lokalowe) do przeprowadzania granicznych kontroli sanitarnych dla towarów niewymagających warunków chłodniczych. Przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych zapewni Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Dorohusku.

Projekt rozporządzenia umożliwi przywóz lub wywóz środków spożywczych oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, przez lotnicze przejście graniczne Świdnik k/Lublina. Przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych zapewni Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Dorohusku.

Każdy kraj członkowski UE wyznacza własne wykazy przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji.

W ramach konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia został przekazany, z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag:

 1. związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością:
 1. Polskiej Federacji Producentów Żywności Związkowi Pracodawców,
 2. Krajowej Izbie Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”,
 3. Ogólnopolskiej Izbie Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego,
 4. Stowarzyszeniu Branży Grzybów Uprawnych,
 5. Krajowej Radzie Suplementów i Odżywek,
 6. Krajowej Izbie Gospodarczej,
 7. Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji,
 8. Stowarzyszeniu Krajowej Unii Producentów Soków,
 9. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 10. Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”,
 11. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
 12. Forum Związków Zawodowych,
 13. Konfederacji „Lewiatan”,
 14. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. Związkowi Rzemiosła Polskiego,
 16. Związkowi Pracodawców – Business Centre Club,
 17. Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców,
 18. Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 19. Stowarzyszeniu Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO,
 20. Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,
 21. Polskiej Izbie Handlu;
 1. Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny;
 2. organizacjom konsumentów:
 1. Radzie Krajowej Federacji Konsumentów,
 2. Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich,
 3. Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów.

Projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione po ich zakończeniu w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.

Ewentualne zwiększenie środków z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dorohusku będzie uzależnione od zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych części 46-Zdrowie lub możliwości pozyskania dodatkowych środków od ministra finansów.

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na sektor mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na konkurencyjność gospodarki ponieważ wprowadza możliwość przywozu lub wywozu środków spożywczych oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, przez lotnicze przejście graniczne Świdnik k/Lublina.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Zmiana rozporządzenia nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców ponieważ wprowadza możliwość przywozu lub wywozu środków spożywczych oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, przez lotnicze przejście graniczne Świdnik k/Lublina.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

Planuje się wykonanie przepisów z dnem wejścia w życie rozporządzenia tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Po okresie 5 lat obowiązywania rozporządzenia będzie można ocenić np. na podstawie rocznej liczby przeprowadzonych kontroli, czy podmioty działające na rynku spożywczym korzystają z możliwości zgłaszania na lotnisku Świdnik k/Lublina do granicznej kontroli sanitarnej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Źródło: RCL

Tematy

RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także