Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jaki będzie wzór dokumentacji medycznej?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 sierpnia 2021 08:27

Jaki będzie wzór dokumentacji medycznej? - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację rozporządzenia ministra w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do:

  1. nowego brzmienia art. 21a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), nadanego przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 981), obowiązującego od dnia 29 maja 2021 r. – przez skreślenie wyrazów „lekarskiego” w § 68b ust. 1 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia, w związku z faktem, iż kwalifikacji do szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, mogą dokonywać nie tylko lekarze, ale również osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21c ust. 5;
  2. nowego brzmienia art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981), nadanego przez art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obowiązującego od dnia 29 maja 2021 r., zgodnie z którym szczepienia ochronne mogą być również przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych.

Natomiast zmiana rozporządzenia w zakresie wprowadzenia karty segregacji medycznej, która będzie stosowana w celu dokumentowania segregacji medycznej pacjentów przybywających do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), wynika z wdrożenia od dnia 1 lipca 2021 r. systemu zarządzającego Trybami Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR), na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.) Zmiana ta jest związana w wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (Dz. U. poz. 1182), które określa minimalne funkcjonalności oraz minimalne wymagania techniczne, a także zasady administrowania systemem zarządzającym TOPSOR oraz warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania danych zgromadzonych w TOPSOR, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia współpracy systemu informatycznego wykorzystywanego przez dysponenta jednostki z TOPSOR oraz zapewnienie, z zachowaniem bezpieczeństwa, dostępności tych danych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w § 68b, dotyczącym Karty Szczepień. Przedmiotowe zmiany uwzględniają treść ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i skutkują:

  1. skreśleniem wyrazów „lekarskiego” (§ 68b ust. 1 pkt 2 i ust. 4), w związku z faktem, iż kwalifikacji do szczepień mogą obecnie dokonywać nie tylko lekarze, ale również osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  2. uwzględnieniem możliwość przeprowadzania w aptekach ogólnodostępnych szczepień ochronnych (§ 68b ust. 1 pkt 5).

Natomiast karta segregacji medycznej stanowić będzie załącznik do historii choroby zarówno dla pacjentów, którym świadczeń udzielono wyłącznie w szpitalnym oddziale ratunkowym (dalej: „SOR”), jak i takich, którzy po wstępnym zaopatrzeniu w SOR, zostali przeniesieni na inny oddział tego samego szpitala. W karcie segregacji medycznej oprócz podstawowych danych dotyczących podmiotu leczniczego, pacjenta oraz osoby dokonującej segregacji medycznej, znajdą się również informacje o parametrach krytycznych oraz informacje o zakwalifikowaniu danej osoby do kategorii pilności, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia.

Projekt rozporządzenia stanowi domenę prawa krajowego

Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacji).

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu rozporządzenia do opiniowania i konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia.

Projekt jest procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień oraz konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, projekt rozporządzenia został przekazany do opinii Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych. Podmioty nie zgłosiły uwag do treści zmiany rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor dużych przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

Projekt usprawni funkcjonowanie SOR i poprawi ich organizację oraz wpłynie pozytywnie na proces przeprowadzania szczepień ochronnych.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także