Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
Lublin

Wielodyscyplinarna operacja rekonstrukcyjna oczodołu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2023 11:58

Wielodyscyplinarna operacja rekonstrukcyjna oczodołu - Obrazek nagłówka
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przeprowadzane są zabiegi interdyscyplinarne z wykorzystaniem chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii. W ostatnim czasie odbyła się m.in. zaawansowana wielodyscyplinarna operacja u pacjentki z nowotworem oczodołu.

Operację przeprowadzono u 31-letniej pacjentki z nerwiakowłókniakowatością. Z racji choroby pacjentka była operowana kilkukrotnie w dzieciństwie. W ostatnich latach była pod opieką Poradni Neurochirurgicznej SPSK Nr 4 w Lublinie.

-ZazwyczajpodczasprocedurmedycznychwykonywanychwKlinicznymOddziale NeurochirurgiiiNeurochirurgiiDziecięcejniemakoniecznościwykonywaniajednocześnieplastyki skóry,czyliprzeszczepuzinnegofragmentuciałapacjenta.Wtymkonkretnymprzypadkuguzwyrastał zoczodołuirozrastałsięwskórzetwarzyitkancepodskórnej,deformująctwarz.Zewzględu narozmiarynowotworuoperacjawiązałasięzusunięciemok.30proc.twarzypacjentki.Usunięcie guzabezjednoczesnejrekonstrukcjitakdużegoubytkubyłobyniemożliwe.Dlategowtymprzypadku planowaliśmywykonanieoperacjiwielodyscyplinarnej,podczasktórejnasalioperacyjnejprócz neurochirurgówbylibyobecnilaryngolodzy,anestezjolodzyichirurdzyplastyczni tłumaczy neurochirurg z Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 Rafał Kruk.

Interdyscyplinarny zespół

Operacja 31-letniej pacjentki była wielodyscyplinarną operacją, w której uczestniczył duży zespół specjalistów różnych dziedzin medycyny. Anestezjolog lek. Ewa Gajewska czuwała nad prawidłowym przebiegiem znieczulenia przy utrzymaniu w normie parametrów życiowych oraz nad bezpiecznym wybudzeniem pacjentki po zakończeniu zabiegu. Neurochirurg lek. Rafał Kruk i otolaryngolog dr n. med. Adam Kłos usunęli część guza łącznie z wytrzewieniem oczodołu i usunięciem przyległych struktur. Następnie lekarze przygotowali pacjentkę do wszycia płata skóry, co było zadaniem specjalistów chirurgii plastycznej i mikrochirurgii - prof. dr hab. n. med. Kamila Torresa, prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i dr n. med. Sergeya Antonova.

-ByłatopierwszaoperacjategotypuwSPSKNr4wLublinie,wktórejbraliśmyudział. Pacjenci,którzyoczekująnategotypuzabieg,znajdująsięwpewnegorodzajuniszy.Ośrodków zajmującychsięchirurgiąplastyczną,rekonstrukcyjnąimikrochirurgiąjestwPolscebardzoniewiele. NajbliższawyspecjalizowanawtymkierunkujednostkaznajdujesięwWarszawie.Zabiegi rekonstrukcyjne wymagają wysoko wykwalifikowanego zespołu z doskonałą wyobraźnią przestrzenną iumiejętnościami.Tymczasemwkażdymdużymośrodkuodbywająsięoperacjeusunięciaguzalub fragmentuciała,którepróczefektumedycznegonierzadkodająteżtrudnydozaakceptowaniaprzez pacjentówiutrudniającyfunkcjonowanieefektkosmetyczny.Jednoczesneprzeprowadzenie rekonstrukcjiubytkupodczasjednejoperacjisprawia,żepacjentomłatwiejjestzaakceptowaćsiebie pozabiegu.Aletoniewszystko-wniektórychprzypadkachrekonstrukcjaprzywracapacjentowi sprawność.Wostatnimczasieprzeprowadziliśmyoperacjęupacjentkizzerwanymścięgnem Achillesa.Powstałyubytekowielkościok.10na12centymetrówsprawiał,żekobietaniemogłasię poruszać.Dziękiprzemieszczeniuprzezmójzespółpłatówwceluuruchomieniakończynypacjentka znówmożechodzić – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Kamil Torres.

W Klinicznym Oddziale Otolaryngologii SPSK Nr 4 w Lublinie zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem płatów z mikrozespoleniem są wykonywane od lat. Dotyczą przede wszystkim struktur w zakresie głowy i szyi, ale specjaliści oddziału współuczestniczą także w operacjach rekonstrukcyjnych pacjentów z oddziałów ortopedii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej.

-U31-letniejpacjentkikoniecznebyłousunięcienowotworuzmarginesemtkanekzdrowych. Podczastegotypuoperacjiuzupełnieniepowstałegoubytkutkankamizotoczenianiejestmożliwe.W takichsytuacjachbardzoprzydatnajestchirurgiaodtwórcza.Wówczasdochodzidouzupełnienia ubytkuwolnympłatemtkankowympobranymzinnejczęściciałaizespolenianaczyńobutych fragmentów tłumaczy dr n. med. Adam Kłos z Klinicznego Oddziału Otolaryngologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

-Pooperacji31-letniejpacjentkiprzeprowadziliśmykolejnezabiegi.Wplanachmamy poszerzeniezakresuoperacjiochirurgięwysokoprecyzyjną,nazywanąmikrochirurgią.Tegotypu zabiegiwykonywanepodmikroskopemnabardzomałychstrukturach.Wymagająspecjalnego sprzętu,wtymnarzędzimikrochirurgicznych,orazprzeszkolonegowtymkierunkuzespołu specjalistów.Opróczpracyznaczyniamikrwionośnymizamierzamyzespalaćnaczynialimfatyczne oraznerwy,abyprzywracaćutraconeprzezpacjentówfunkcje,cowykonywaliśmyjużwcześniejw innych ośrodkach – mówi prof. Torres.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także