NFZ powołuje zespół w związku z koronawirusem

Opublikowano Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Medexpress 2020-03-02 08:46
W skład Zespołu do spraw monitorowania prawidłowości postępowania świadczeniodawców w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Filip Nowak – Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych Centrali NFZ;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali NFZ;
3) zastępca przewodniczącego zespołu ds. monitorowania i kontroli zagrożeń – Jerzy Pilarski – Dyrektor Departamentu Kontroli;
4) sekretarz Zespołu – Sabina Karczmarz – Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu w Centrali NFZ;
5) członkowie Zespołu:
a) Magdalena Wojdowska - Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania, Optymalizacji i Organizacji Centralnych Zakupów w Centrali NFZ;
b) Przemysław Bedyński - Starszy Specjalista w Wydziale Ratownictwa Medycznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego;
c) Monika Giza – Młodszy Specjalista w Departamencie Kontroli.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze eksperta, na prawach członków Zespołu, osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę przewodniczącego,
4. Przewodniczący lub Zastępcy przewodniczącego mogą powoływać podzespoły do realizacji lub monitorowania wykonywania poszczególnych zadań.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) monitorowanie spraw związanych z postępowaniem świadczeniodawców
w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;
2) wypracowanie i wdrażanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-prawnym i operacyjnym;
3) monitorowanie i kontrola realizacji świadczeń opieki zdrowotnej i innych czynności związanych z postępowaniem w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;
4) prowadzenie i monitorowanie polityki informacyjnej;
5) koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań związanych
z postępowaniem w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Centrali oraz oddziałach wojewódzkich NFZ;
6) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie rozpoznania
i opracowania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych;
7) prowadzenie i aktualizacja baz danych teleadresowych, materiałowo – sprzętowych, medycznych;
8) tworzenie bieżących oraz cyklicznych sprawozdań z realizacji zadań związanych z przypadkami podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;
9) Współpraca z podmiotami leczniczymi oraz właściwymi organami
i podmiotami mająca na celu optymalizację postępowania związanego
z przypadkami podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także