NFZ: projekt zarządzenia dot. programów lekowych

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
Medexpress 2019-01-04 12:50
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r., a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia. Głównym efektem będzie zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem, a tym samym finansowanie ze środków publicznych, co pozwoli na zapewnienie realnego dostępu pacjentom do refundowanego leku.
Projekt zarządzenia: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także