Michał Modro:

Obyś żył w ciekawych czasach ...

Michał Modro

Opublikowano 21 kwietnia 2022, 11:25

Michał Modro

Opublikowano 21 kwietnia 2022, 11:25

Reforma szpitali.

Jak wskazało Ministerstwo Zdrowia w Polsce, na koniec 2020 r., funkcjonowało 575 szpitali publicznych rozumianych jako podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych, funkcjonujące w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz), instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej stanowi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Wskazane podmioty napotykają szereg bardzo istotnych czynników ograniczających ich prawidłowe funkcjonowanie. Podstawowym zjawiskiem utrudniającym rozwój szpitali jest ich pogarszająca się sytuacja finansowa, przejawiająca się głównie rosnącym zadłużeniem. Pogarszająca się sytuacja finansowa nie jest jedynym czynnikiem utrudniającym prawidłowe funkcjonowanie szpitali. Jest ich wiele.

Według informacji zawartych na stronie Rządowego Centrum Legislacji ustawa jest cały czas na etapie konsultacji publicznych, choć oczywiście wiemy, że powstała kolejna jej wersja, właśnie po tym etapie.

Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia.

Cały czas czekamy na kolejny projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Bez wątpienia wejście w życie tych przepisów będzie rewolucją w ochronie zdrowia. Nowe zasady akredytacji, autoryzacja no i oczywiście nowa definicja zdarzeń medycznych i zasad ich dochodzenia.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Wczoraj zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Prace legislacyjne.

Co nas jeszcze czeka?

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej;
  • projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych;
  • projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
  • projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi;
  • projekt ustawy o wyrobach medycznych;
  • projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej.

No i jeszcze „ci sygnaliści”...

Ochronę zdrowia, czeka jeszcze jedno wyzwanie ... wdrożenie procedur związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa i ochroną „sygnalistów”.

Wejście przepisów znaczenie się opóźniło, bowiem zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, rozwiązania krajowe miały być wprowadzone od dnia 17 grudnia 2021 r.

Właśnie pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Należy przypomnieć, że zgodnie z treścią powołanego projektu podmiot prawny (tj. zarówno podmiot prywatny jaki i publiczny), na rzecz którego wykonuje pracę mniej niż 50 osób, może ustalić procedurę wewnętrzną przyjmowania zgłoszeń na temat naruszeń prawa w tym podmiocie.

Jednak realizacja obowiązku ustalenia procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 i mniej niż 250 osób, następuje do dnia 17 grudnia 2023 r. Ponadto realizacja obowiązku ustalenia:

  • procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 250 osób,
  • procedury wewnętrznej przez podmioty publiczne,
  • procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych albo procedury zewnętrznej przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny

nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Na koniec 2020 r. funkcjonowało 575 szpitali publicznych rozumianych jako podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych, funkcjonujące w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz), instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej stanowi co najmniej 51% kapitału zakładowego. W powyższym ujęciu nie zostały uwzględnione takie podmioty lecznicze, jak: jednostki lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty świadczące usługi w trybie leczenia jednego dnia, zakłady i ośrodki rehabilitacji, zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz terapia uzależnień.

Wszystkie te podmioty będą zobowiązane do wdrożenia procedur wewnętrznych „sygnalizacji” w terminie miesiąca od wejście w życie ustawy o „sygnalistach”.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ochrona danych osobowych / projekt / nowelizacja / nowelizacja ustawy refundacyjnej / legislacja / reforma systemu ochrony zdrowia / nowelizacja ustawy / projekt ustawy o nowelizacji opieki zdrowotnej / projekt ustawy / reformy / sygnaliści / reforma ochrony zdrowia / reforma psychiatrii / reforma w psychiatrii / opiniowanie projektów / projekt ustawy o wyrobach medycznych / COVID-19 / reforma szpitali / ochrona sygnalistów / zgłaszanie nieprawidłowości
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31