Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Będą zmiany ws. ograniczenia działalności uczelni medycznych w związku z koronawirusem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 kwietnia 2020 09:51

Będą zmiany ws. ograniczenia działalności uczelni medycznych w związku z koronawirusem - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), który został dodany przepisami art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Zgodnie z przepisami upoważniającymi minister nadzorujący uczelnie medyczne może, w drodze rozporządzenia, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie tych uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Projektowane rozporządzenie przedłuża do dnia 24 maja 2020 r. okres stosowania przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 515, 574 i 645), które służą zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 wśród studentów i pracowników uczelni medycznych. Jednocześnie proponuje się doprecyzowanie przepisów § 1 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia dotyczących weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie kształcenia poprzez wskazanie, że taka weryfikacja obejmuje w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Przedłożony projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 26 kwietnia 2020 r. ze względu na konieczność kontynuacji działań zapobiegawczych.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także