Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jaki będzie wzór karty zgonu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 czerwca 2021 10:45

Jaki będzie wzór karty zgonu? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji upoważnienia ustawowego, którego nowe brzmienie nadano ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) – art. 126 pkt 24 tej ustawy.

W związku z nowelizacją art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Upoważnienie do wydania rozporządzenia, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r., zgodnie z art. 126 pkt 24 w związku z art. 166 tej ustawy. Zmiany te skutkują koniecznością wydania nowego rozporządzenia, odpowiadającego stanowi prawnemu, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Jednocześnie zakres merytoryczny rozporządzenia pozostaje bez zmian.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Zakres problematyki nim regulowanej jest charakterystyczny dla przyjętego w Rzeczypospolitej Polskiej sposobu postępowania w tym zakresie.

Odnośnie do projektu rozporządzenia nie były prowadzone pre-konsultacje.

Jednocześnie z uwagi na jedynie dostosowanie do nowych regulacji prawnych, opisanych w punkcie 1 i 2 OSR, proponuje się rezygnację z konsultacji publicznych, a jedynie skierowanie do uzgodnień i opiniowania z 3-dniowym terminem na zgłoszenie uwag.

Ponadto skrócenie terminu przeprowadzenia opiniowania wynika z zakresu projektowanego rozporządzenia, które jedynie nakłada konieczność wydania nowego rozporządzenia i nie zmienia jego treści merytorycznej (treść załącznika – wzór karty zgonu pozostaje bez zmian).

Projekt został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt nie ma wpływu na duże przedsiębiorstwa.

Projekt nie ma wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt nie ma wpływu na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych oraz osób niepełnosprawnych i starszych.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na gospodarkę i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy.

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na pozostałe obszary.

Planowane jest wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lipca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji.

Źródło: RCL

Tematy

RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także