Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jakie będą zmiany ws. warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 stycznia 2021 09:01

Jakie będą zmiany ws. warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest wydawany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zmiany w § 26 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wynikają z doświadczeń związanych z nieprzekazywaniem przez świadczeniodawców danych do rejestrów medycznych utworzonych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.) lub przekazywaniem tych danych w sposób niekompletny. Dane zawarte w tych rejestrach mają istotne znaczenie dla Narodowego Funduszu Zdrowa, zwanego dalej „NFZ”, w zakresie oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich efektywności. W projekcie rozporządzenia wprowadza się rozwiązanie polegające na:

1) przesunięciu terminu płatności należności za świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczeniodawca nie przekaże danych do rejestru medycznego;
2) wstrzymaniu przez NFZ płatność należności za świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczeniodawca przekaże niekompletne dane do rejestru medycznego.

Podmioty prowadzące rejestry medyczne będą zobowiązane do zawiadomienia NFZ w ciągu 7 dni, o nieprzekazaniu danych lub niekompletnych danych, a także o uzupełnieniu danych w rejestrze przez świadczeniodawcę. Nie zakłada się szczególnej formy wskazanego zawiadomienia (każda będzie dopuszczalna – istotne jest by dotarła do adresata – czyli NFZ).

W zmienianym § 28 ust. 3 rozporządzenia wprowadzono zmianę w zdaniu drugim polegającą na wprowadzeniu równego traktowania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych oraz zażaleń na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ i Prezesa NFZ w zakresie naliczania odsetek. Zaproponowana zmiana wynika z takich samych skutków prawnych jakie wywołuje środek odwoławczy w postaci zastrzeżeń i zażaleń, a zatem uzasadniony staje się skutek w postaci wstrzymania naliczania odsetek od dnia upływu terminu do ich rozpatrzenia. Powyższa zmiana jest korzystna dla świadczeniodawców.
Z kolei, w zmienianym § 30 rozporządzenia przez uchylenie lit. h w ust. 1 pkt 3 oraz zmianę brzmienia lit. f w ust. 1 pkt 1 ujednolicono sposób kwalifikowania do kary umownej zdarzeń mających zbieżny charakter. Funkcjonowanie dwóch odrębnych przesłanek nałożenia kary w tym zakresie prowadziło do wątpliwości interpretacyjnych. Zaproponowana zmiana ma na celu umożliwienie jednolitego nakładania kar w sytuacjach naruszenia przez świadczeniodawców warunków udzielania świadczeń i oznaczać będzie, że za każdy przypadek udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie nakładane będą kary umowne – do 2% kwoty zobowiązania, a nie jak dotychczas według dwóch progów (do 1% kwoty zobowiązania, oraz do 2% kwoty zobowiązania, w przypadku gdy naruszenie miało charakter rażący). Powyższe (przez rezygnację z konieczności kwalifikacji naruszeń do jednej z dwóch wskazanych kategorii) powinno usprawnić proces nakładania kar umownych oraz przyczynić się do poprawy jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i motywować świadczeniodawców do przestrzegania przepisów określających warunki realizacji świadczeń.

Projekt rozporządzenia przewiduje, iż wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia NFZ narzędzi do skuteczniejszego egzekwowania od świadczeniodawców przekazywania danych do rejestrów medycznych. Dane te są niezbędne do sprawnego monitorowania i kontroli udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w okresie trwania epidemii i znacznego wzrostu zachorowań, a w efekcie przyczyniają się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W projektowanym § 2 jednoznacznie wskazano, że proponowane w § 26 rozwiązania (przesunięcie terminu płatności lub wstrzymanie wypłaty należności) dotyczą rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie danych, których obowiązek przekazywania powstał po wejściu w życie rozporządzenia, aby nie narazić świadczeniodawców na nieoczekiwane problemy w uzyskaniu należności za udzielone świadczenia, a tym samym utratę płynności finansowej w okresie trwania epidemii. Tak określony termin wejścia w życie oraz przepis przejściowy nie naruszają zasady demokratycznego państwa prawnego oraz interesów świadczeniodawców.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także