Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

RCL: Projekt rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 sierpnia 2020 09:27

RCL: Projekt rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia, zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567). Projektowana regulacja ma na celu dookreślenie zalecanego czasu trwania izolacji – zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)2.

Ten sugerowany czas wynosi dla pacjentów: 1) z objawami klinicznymi – po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów; 2) bez objawów klinicznych – po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W przepisach, z uwagi na sytuację zdrowotną osób przebywających w izolatoriach proponuje się uwzględnienie powyższych rekomendacji, z zastrzeżeniem, że u osób z deficytami odporności (immunokompetentnych) czas ten może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia. Ponadto przewiduje się, że zakończenie izolacji pacjenta powinno być możliwe w sytuacjach szczególnych, kiedy po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych. Wykonanie testu molekularnego RT-PCR nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez lekarza decyzji o zakończeniu izolacji.

Szczególną sytuacją, określoną w części II pkt 1 jest przypadek, w którym pacjentowi objawowemu został pobrany wymaz przed przyjęciem do izolatorium, a wynik okazał się negatywny po przyjęciu do izolatorium. W takiej sytuacji przepis określa, że jest to przesłanka do zwolnienia danej osoby z izolacji celem leczenia w systemie ambulatoryjnym. Projekt rozporządzenia przewiduje, iż wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ze względu na konieczność wdrożenia nowych rekomendacji WHO dotyczących czasu trwania izolacji. Zmieniane rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do wszystkich pacjentów przebywających w izolatoriach. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Tematy

RCL / izolatoria

Podobne artykuły

nfz
19 listopada 2021
nfz
8 października 2021
166776377
11 sierpnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także