Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Solaria tylko od 18 roku życia

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 18 października 2017 19:14

Solaria tylko od 18 roku życia - Obrazek nagłówka
fot. Paweł Grzybowski
Senat przyjął ustawę.

Senat przyjął prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Do projektu wprowadzono poprawkę, umożliwiającą leczenie niepełnoletnich, przy użyciu lamp ultrafioletowych. Teraz projekt trafi na biurko prezydenta. 

Celem prezydenckiego projektu jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry. Służyć temu ma przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości działania promieniowania UV, wydzielanego przez solaria. Projekt ustawy, wprowadza dwie grupy rozwiązań – z jednej strony przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, z drugiej natomiast szczególne regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solariów. W ocenie projektodawcy, przyjęta koncepcja zapewnia kompletność proponowanej regulacji, umożliwiając w ten sposób osiągnięcie jej celu.

Nałożenie na organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego obowiązku realizacji ww. działań opiera się na założeniu, że korzystanie z solarium jest równie szkodliwe jak uzależnienie od tytoniu czy alkoholu, jednak, o ile w obecnych czasach wiedza na temat szkodliwości tytoniu i alkoholu wydaje się być już wiedzą powszechną, o tyle w przypadku korzystania z solariów wciąż znaczna część społeczeństwa nie jest świadoma ich negatywnego wpływu na zdrowie, co więcej, czasami wręcz tkwi w przekonaniu o prozdrowotnym działaniu opalania solaryjnego. Zaangażowanie administracji publicznej, w szczególności w działania o charakterze edukacyjnym, pozwoli zwiększyć świadomość społeczną.

Z kolei, w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, projekt ustawy przewiduje trzy rozwiązania:

1) całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia;

Ograniczenie fizycznej dostępności solariów dla osób małoletnich wynika ze wspomnianego już zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór skóry przez osoby młode, których skóra jest znacznie bardziej wrażliwa na promieniowanie UV. W celu zminimalizowania tego ryzyka, w projekcie ustawy przyjęto rozwiązanie analogiczne do występującego obecnie na gruncie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957) w odniesieniu do sprzedaży i udostępniania alkoholu i papierosów, tj. całkowity zakaz udostępniania solariów osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Uznano, że jest to najskuteczniejsza metoda zapobieżenia systematycznie rosnącej zachorowalności na czerniaka złośliwego wśród młodego pokolenia.

2) obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium;

Nałożenie na podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania solarium zobowiązania do zamieszczania, w miejscu świadczenia tych usług, informacji o ryzyku związanym z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe wydzielane przez solaria, ma przede wszystkim walor edukacyjny, podnoszący świadomość społeczeństwa w tym zakresie.

3) całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów

Zobacz także