Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2018 09:18

Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego - Obrazek nagłówka
155913633.jpg
Naczelna Rada Lekarska przekazała ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach.

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła wykaz wybranych postulatów wypracowanych w dotychczasowych stanowiskach samorządu lekarskiego, apelując do ministra zdrowia jako centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia o ich rozważenie w swych przyszłych działaniach.
Naczelna Rada Lekarska wyraża nadzieję, że minister zdrowia podejmie z samorządem lekarskim oraz całym środowiskiem medycznym rzeczową, konstruktywną dyskusję nad obecnym kształtem i przyszłością systemu opieki zdrowotnej oraz pozycją lekarza i lekarza dentysty w tym systemie. Samorząd lekarski jest świadomy, że głębokiej reformy systemu opieki zdrowotnej zapewniającej poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia nie da się przeprowadzić bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Naczelna Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia o szybkie podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,5% PKB.
Naczelna Rada Lekarska apeluje o podjęcie konstruktywnych rozmów z przedstawicielami środowiska lekarzy rezydentów i doprowadzenie do porozumienia, przede wszystkim w zakresie realnego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Tylko radykalne zwiększenie poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia pozwoli zapobiec za grożeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. W ślad za podniesieniem nakładów powinno pójść ustawowe określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych na poziomie postulowanym przez samorząd lekarski w apelu Nr 7 z dnia 14 maja 2016 r. Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy tj. dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.
Naczelna Rada Lekarska postuluje:
I. zmiany dotyczące specjalizacji w szczególności poprzez:
1) włączenie samorządu lekarskiego w system kształcenia specjalizacyjnego,
2) wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych,
3) zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów z budżetu państwa,
4) racjonalizację warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, w szczególności w specjalnościach stomatologicznych,
5) zniesienie ograniczeń w dostępie do pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
6) wprowadzenie możliwości przystępowania przez lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zaraz po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego,
7) umożliwienie rozpoczęcia finansowanej ze środków publicznych specjalizacji po ukończeniu specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, a nawet w jej trakcie,
8) ustanowienie preferencyjnych warunków finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty akredytowane do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych;
II. zmniejszenie limitu przyjęć na studia medyczne na kierunku lekarsko-dentystycznym;
III. odbiurokratyzowanie pracy lekarza poprzez zmniejszenie liczby nałożonych na lekarzy i lekarzy dentystów czasochłonnych obowiązków, które nie służą bezpośrednio poprawie stanu zdrowia pacjenta;
IV. zapewnienie należytej ochrony tajemnicy lekarskiej w tym poparcie dla korekty przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym dostępu osób bliskich do informacji chronionych tajemnicą lekarską dotyczących osób zmarłych;
V. ustalenie, że koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskana przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku oraz zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego;
VI. dokonanie rewizji przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, w szczególności w poprzez ocenę:
1) zmian, jakie wprowadzenie pakietu onkologicznego wywarło na czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych nieobjętych pakietem oraz równość dostępu chorych onkologicznie do świadczeń opieki zdrowotnej,
2) skutków jakie pakiet onkologiczny wywarł na finanse podmiotów, które realizują świadczenia objęte pakietem onkologicznym;
VII. zmianę systemu refundacji leków polegającą na wyłączeniu lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych uprawnionych do wystawiania recept osób z obowiązku określania poziomu odpłatności leków i wyrobów medycznych;
VIII. powołanie w Ministerstwie Zdrowia osoby koordynującej sprawy związane z stomatologią;
IX. liberalizację przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia lekarza i lekarza dentysty w praktyce zawodowej innego lekarza poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej zatrudnienia innego lekarza albo lekarza dentysty;
X. prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży;
XI. przywrócenie rozwiązań przewidujących obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu lekarskiego w sprawie kandydatów na konsultantów krajowych;
XII. powołanie instytucji koronera – osoby odpowiedzialnej za stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu;
XIII. zmianę przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących poprzez na zniesienie obowiązku prowadzenia listy oczekujących w niektórych zakresach świadczeń zdrowotnych, dla których prowadzenie listy jest zbędne, w szczególności w zakresie stomatologii;
XIV. określenie zasad wynagradzania świadczeń polegających na wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
XV. poszerzenie programów profilaktycznych w szczególności w zakresie chorób jamy ustnej;
XVI. zmianę przepisów prawa atomowego dotyczącą stosowania promieniowania jonizującego przez lekarzy dentystów;
XVII. nowelizację rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych wykorzystywanych w celu bezpośredniego podania pacjentowi.
Naczelna Rada Lekarska wnosi o uwzględnienie w pracach nad projektami aktów prawnych przewidującymi rozwiązania umożliwiające „optymalizację modelu czasu pracy personelu medycznego”, uwag zgłoszonych w stanowiskach Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 80/17/P-VII i Nr 81/17/P-VII z 21 grudnia 2017 r. oraz w stanowisku Nr 1/18/P-VII z dnia 9 stycznia 2018 r.