Plan pracy NIK na 2022 r.: pod lupą RDTL, ABM, szpitale powiatowe

Medexpress

Opublikowano 14 stycznia 2022, 07:10

Medexpress

Opublikowano 14 stycznia 2022, 07:10

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 rok przewiduje realizację 88 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i kontrolę założeń polityki pieniężnej w 2021 roku. Z tematów zdrowotnych będą to m.in.

  • Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy przyjęty sposób finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zapewnia efektywne wykorzystanie środków?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

  • Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy system usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, finansowany ze środków publicznych, funkcjonuje prawidłowo?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

  • Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy zapewniono prawidłowe gospodarowanie zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19?
Rodzaj kontroli: Zgodności

  • Dostęp do leczenia w ramach procedury „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych”

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy nowe rozwiązania prawne obowiązujące od 2020 r. poprawiły dostęp do terapii finansowanych w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

  • Funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy Agencja prawidłowo i efektywnie realizowała zadania ustawowe?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań
Zlecanie usług medycznych przez szpitale publiczne
Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy zlecanie przez szpitale publiczne wykonania świadczeń zdrowotnych było prawidłowe, a ich wykonanie rzetelnie nadzorowane?
Rodzaj kontroli: Zgodności

  • Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy sposób kształcenia, zasoby oraz organizacja pracy wybranych grup zawodowych kadry medycznej pozwalają na zaspokojenie potrzeb podmiotów leczniczych i pacjentów?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

  • Funkcjonowanie szpitali powiatowych w Polsce

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy szpitale powiatowe funkcjonowały prawidłowo i bilansowały swoją działalność?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

  • Dostępność i jakość świadczeń rehabilitacji dla pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i przebytej chorobie COVID-19

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy sposób i poziom finansowania rehabilitacji leczniczej oraz organizacja udzielania świadczeń pozwalały na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i po przebytej chorobie COVID-19?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

  • Małopolski System Informacji Medycznej w latach 2016–2021

Pytanie definiujące cel główny kontroli:
Czy osiągnięto cele założone w projekcie Małopolski System Informacji Medycznej?
Rodzaj kontroli: Wykonania zadań

Kontroli NIK może spodziewać się także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: NIK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NIK / RDTL / ABM / szpitale powiatowe / Covid / kardy / pracownicy medyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28