PRM: zmiany dla dyspozytorni dot. dokumentacji medycznej

Medexpress

Opublikowano 26 sierpnia 2020, 13:14

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 26 sierpnia 2020, 13:14

Zgodnie ze zmianą organizacyjną systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne od dnia 1 stycznia 2021 r. dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, które nie są podmiotami leczniczymi.
Zmiana ta powoduje, że przepisy stanowiące o konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), dla dyspozytorni medycznej przestaną mieć zastosowanie.
W związku z istotną rolą, jaką odgrywa dyspozytornia medyczna w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezbędne jest prowadzenie przez dyspozytorów medycznych stosownej dokumentacji, która będzie korelowała z dokumentacją medyczną prowadzoną przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, stanowiąc jednocześnie podstawę uruchomienia zespołów ratownictwa medycznego.
Konieczne jest zatem opracowanie nowych regulacji w odniesieniu do dokumentacji prowadzonej przez tą gałąź Systemu - szczególnie, że będzie ona prowadzona w funkcjonującym od października 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej „SWD PRM”.
Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni medycznej, prowadzonej w SWD PRM. W tym zakresie przepisy projektu zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
Zakłada się, że dokumentacja dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch formach: indywidualnej, czyli karty obsługi zgłoszenia i karty zlecenia wyjazdu lub karty zlecenia wylotu oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni medycznej.
Przepisy rozporządzenia korelują w zakresie postępowania dyspozytorów medycznych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz. U. poz. 1703) oraz uwzględniają realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, które zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym są wykonywane z wykorzystaniem SWD PRM. Na podstawie pozyskanych z SWD PRM parametrów będzie możliwe określenie czasu obsługi zdarzenia przez dyspozytora medycznego przyjmującego, dyspozytora medycznego wysyłającego oraz przez zespół ratownictwa medycznego. Informacje te są niezbędne do monitorowania funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie całego kraju, w odniesieniu do wybranych rejonów operacyjnych, czy konkretnych zespołów ratownictwa medycznego, w celu eliminowania ewentualnych nieprawidłowości bądź szacowania potrzeb w zakresie ustalania:
1) liczby i rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego oraz
2) liczby stanowisk dyspozytorskich
- na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 2 i ust. 3b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

PRM / ratownictwo medyczne / dyspozytornia medyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31