Projekt MZ ws. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii

156607284
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.
Medexpress 2021-02-17 15:32

Projekt rozporządzenia określa minimalne wymagania w zakresie wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych, jakie muszą być spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia ubiegającą się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i terapii radioizotopowej.

Efektem projektowanego rozporządzenia będzie zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury medyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące.

Rozwiązania zapewniające wymagania dla jednostek ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (terapii radioizotopowej) są transponowane do krajowych porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej i stosowane w każdym z nim zgodnie z krajowym systemem prawa.

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag do niżej wymienionych podmiotów:

 1. Centrum Radonowego Pozarządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej;
 2. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego;
 3. Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych;
 4. Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 5. Federacji Związków Pracowników Ochrony Zdrowia;
 6. Forum Związków Zawodowych;
 7. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
 8. Głównego Inspektora Pracy;
 9. Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi;
 10. Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
 11. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie;
 12. Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni;
 13. Konfederacji Lewiatan;
 14. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 15. Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia;
 16. Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;
 17. Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej;
 18. Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;
 19. Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny nuklearnej;
 20. Naczelnej Rady Lekarskiej;
 21. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
 22. Naczelnej Rady Aptekarskiej;
 23. Krajowej Rady Fizjoterapeutów;
 24. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
 25. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 26. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
 27. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność 80”;
 28. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 29. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych;
 30. Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych;
 31. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych;
 32. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych;
 33. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy;
 34. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
 35. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii;
 36. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego;
 37. Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej;
 38. Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej;
 39. Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej;
 40. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego;
 41. Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali;
 42. Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii;
 43. Polskiej Federacji Szpitali;
 44. Polskiej Unii Szpitali Klinicznych;
 45. Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych;
 46. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 47. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
 48. Rady Dialogu Społecznego;
 49. Rzecznika Praw Pacjenta;
 50. Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej;
 51. Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii;
 52. Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 53. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
 54. Związku Rzemiosła Polskiego;
 55. Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 56. Projekt został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

  Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania dołączonym do niniejszej Oceny Skutków Regulacji (OSR).

Projektowane rozporządzenie pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa personelu i pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.

Planowane wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie, czyli po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Efekty wprowadzenia przepisów objętych projektowaną regulacją będą mogły być przedmiotem analizy podczas przeprowadzania audytów klinicznych. Analiza efektów projektu będzie przeprowadzona z punktu widzenia aktualnej wiedzy dotyczącej stosowanych procedur medycznych w oparciu o publikacje i zalecenia międzynarodowych organizacji zajmujących się stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także