Projekt rozporządzenia MZ w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Thinkstock/GettyImages
W środę RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Medexpress 2019-02-06 10:48

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu jest wydawane na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.).

Materia projektu rozporządzenia jest obecnie unormowana przez rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 939 oraz z 2011 r. poz. 537).

W odniesieniu do obowiązujących regulacji projekt rozporządzenia przewiduje konsolidację komórek merytorycznych obecnie funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w celu usprawnienia realizacji zadań i procesu zarządzania. Zadania dotychczas realizowane przez:

1) Departament Żywności Prozdrowotnej zostaną włączone do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;

2) Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody zostaną włączone do Departamentu Higieny Środowiska;

3) Departament Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic zostaną włączone do Biura Głównego Inspektora oraz Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic.

Zadania realizowane przez Departament Żywności Prozdrowotnej zostaną włączone do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Scalenie nadzoru nad różnymi kategoriami żywności, podlegającymi nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej komórce organizacyjnej, ma na celu optymalizację realizacji zadań w tym zakresie, zarówno w aspekcie zarządczym, jak i wykonawczym. Powinno zapewnić lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, m. in. przez stworzenie warunków do skutecznego zarządzania kompetencjami. Ponadto usprawni zarządzanie wiedzą i przepływ informacji, co jest szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę zmian w zakresie przepisów prawnych oraz wiedzy naukowej w tym obszarze. Proponowana zmiana przyniesie również korzystny efekt w odniesieniu do nadzoru nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych w obszarze bezpieczeństwa żywności przez usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli oraz planowania działań, np. poboru próbek.

Włączenie zadań realizowanych przez Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody oraz Departament Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic do innych, wskazanych wyżej, komórek organizacyjnych wynika z wąskiego zakresu zadań, przy równoczesnym braku istotnych przesłanek uzasadniających ich organizacyjne wydzielenie. Funkcjonowanie wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych do realizacji tych zadań nie znajduje również bezpośredniego oparcia w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wprowadzane zmiany organizacyjne pozwolą na bardziej efektywne alokowanie wykorzystywanych przez ww. departamenty zasobów ludzkich i rzeczowych. W przypadku Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody jego zadania zostaną w całości włączone do Departamentu Higieny Środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zniesiony funkcjonujący obecnie dualizm w zakresie nadzoru nad działalnością pionu higieny komunalnej w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, co powinno przyczynić się do usprawnienia tego nadzoru.

Zadania Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic zostaną włączone do dwóch komórek organizacyjnych:

1) Biura Głównego Inspektora – w zakresie zadań koordynacyjnych, co wynika z faktu, że komórka ta jest powołana w szczególności do realizacji zadań o takim charakterze;

2) Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic – w zakresie zadań autonomicznych, związanych przede wszystkim z ochroną sanitarną granic państwa i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Dokonująca się w tym zakresie integracja strukturalna i funkcjonalna jest szczególnie istotna w kontekście coraz częściej występujących zagrożeń zdrowia publicznego o charakterze transgranicznym.

Mając powyższe na uwadze, dokonuje się zmiany nazwy Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi na Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic. Wprowadzenie drugiego członu nazwy wynika z projektowanych zmian organizacyjnych, natomiast pierwszy człon ulega skróceniu z przyczyn funkcjonalnych. Nowa nazwa Departamentu, przez skrócenie, ułatwi posługiwanie się nią w bezpośrednich kontaktach służbowych. W dotychczasowej praktyce, ze względu na złożoność obowiązującej nazwy, poza korespondencją urzędową używano również formuły „Departament Epidemiczny” lub „Departament Przeciwepidemiczny”.

Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz będzie nosił nazwę Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia. Zmiana ta uzasadniona jest wyzwaniami, przed którymi staje obecnie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, wiążącymi się przede wszystkim z rozwojem nowych technologii i sposobów komunikowania, w szczególności mediów społecznościowych. W obecnych czasach społeczeństwa opartego na informacji, kluczową rolę odgrywa umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji, również w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Pojęcie „komunikacji” zakłada dwustronny przepływ informacji i element interakcji, pewną dynamikę relacji między podmiotami komunikującymi się. Podstawowym elementem komunikacji jest dostosowanie przekazu do odbiorcy. Znajomość kodów kulturowych, inaczej mówiąc operowanie zrozumiałą dla nadawcy i odbiorcy komunikatu siatką pojęć, jest podstawą wzajemnego zrozumienia się. Dostosowanie komunikatu do zdywersyfikowanej grupy odbiorców pełni szczególną rolę w mierzeniu efektywności edukacji zdrowotnej i działań edukacyjnych prowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, przy wykorzystaniu różnych kanałów i metod dotarcia, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, przygotowywania zrozumiałych i interesujących materiałów np. infografik, inicjowania, monitorowania i zachęcania do dialogu. Ta szczególnie istotna część dotychczasowej działalności zostanie wskazana w nazwie Departamentu.

Projektowane rozwiązania w zakresie zmian struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego usprawnią bieżącą działalność urzędu i pozwolą na bardziej efektywne wykonywanie ustawowych zadań przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Projektowana regulacja ma wpływ wyłącznie na komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także