SMA: Jest pierwszy lek do stosowania w warunkach domowych

Thinkstock/GettyImages
Komisja Europejska (KE) zatwierdziła lek rysdyplam do stosowania w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni 5q (SMA) u pacjentów w wieku 2 miesięcy i starszych, z klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1, typu 2 lub typu 3 lub posiadających od jednej do czterech kopii genu SMN2.
Medexpress 2021-04-01 10:39

SMA stanowi jedną z głównych genetycznych przyczyn zgonu niemowląt, a SMA 5q to najczęściej występująca postać tej choroby. U pacjentów z SMA obserwuje się osłabienie mięśniowe i postępującą utratę zdolności ruchu, a z istotną niezaspokojoną potrzebą medyczną mamy do czynienia w szczególności w populacji dorosłych żyjących z tą chorobą.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostało wydane na podstawie analizy danych z dwóch badań klinicznych zaprojektowanych tak, by ich uczestnicy reprezentowali szerokie spektrum pacjentów żyjących z SMA. Pierwszym z nich jest badanie FIREFISH z udziałem niemowląt w wieku od 2 do 7 miesięcy z objawową postacią SMA typu 1, a drugim badanie SUNFISH, w którym uczestniczyli pacjenci pediatryczni i dorośli w wieku od 2 do 25 lat z SMA typu 2. i 3. SUNFISH to pierwsze i jedyne badanie kliniczne z grupą kontrolną otrzymującą placebo,
w którym udział biorą dorośli z SMA typu 2. i 3.

– Cieszymy się z dzisiejszej decyzji o dopuszczeniu produktu leczniczego rysdyplam do stosowania u pacjentów z SMA w Europie. Jesteśmy dumni z roli, jaką odegraliśmy w procesie rozwoju tego leku oraz ze współpracy z firmą Roche – powiedziała dr Nicole Gusset, prezes SMA Europe. – Z niedawno przeprowadzonego przez SMA Europe badania ankietowego wynika, że ogromny odsetek osób z SMA w UE nie otrzymywał zarejestrowanego leczenia, w związku z czym czuły się one bezsilne i sfrustrowane. Niezbędna jest współpraca z organami ds. ochrony zdrowia, instytucjami regulacyjnymi i organizacjami branżowymi w celu zapewnienia dostępu do tego leku potrzebującym go pacjentom możliwie jak najszybciej.

Decyzja Komisji Europejskiej została wydana po pozytywnym zaopiniowaniu produktu rysdyplam przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w lutym 2021 r. Przegląd danych przeprowadzono w trybie przyspieszonej oceny leków, który może zostać zastosowany w przypadku produktów leczniczych uznawanych za istotne dla zdrowia publicznego i stanowiących innowacje terapeutyczne. Wydane pozwolenie obowiązuje we wszystkich 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii
i Liechtensteinie.

W 2018 r. Europejska Agencja Leków (EMA) nadała produktowi rysdyplam status leku priorytetowego (ang. PRIority MEdicine, PRIME), a w 2019 r. produkt ten otrzymał status leku sierocego. Utrzymanie statusu leku sierocego zostało w ostatnim czasie potwierdzone przez Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych na podstawie uznania istotnych korzyści wynikających ze stosowania rysdyplamu w porównaniu z istniejącymi terapiami. Produkt został zarejestrowany w 38 krajach, a wnioski o dopuszczenie do obrotu zostały złożone w kolejnych 33.

Rysdyplam to lek modyfikujący składanie genu przeżycia neuronu ruchowego 2 (SMN2), który opracowano do leczenia SMA wywołanego przez mutacje w chromosomie 5q prowadzące do niedoboru białka SMN. Rysdyplam podaje się raz na dobę w domu w postaci zawiesiny— doustnie lub przez zgłębnik. Rysdyplam jest przeznaczony do leczenia SMA poprzez zwiększenie i utrzymanie produkcji białka przeżycia neuronu ruchowego (SMN). Białko SMN jest obecne w komórkach całego organizmu i ma ogromne znaczenie dla utrzymania prawidłowej czynności neuronów ruchowych oraz zdolności ruchu.

SMA to ciężka, postępująca choroba nerwowo-mięśniowa, która może być śmiertelna. Dotyka w przybliżeniu jedno na 10 000 dzieci i stanowi jedną z głównych przyczyn zgonu niemowląt. Przyczyną SMA jest mutacja genu przeżycia neuronu ruchowego 1 (SMN1), która prowadzi do niedoboru białka SMN. Białko to jest obecne w komórkach całego organizmu i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowej czynności nerwów kontrolujących pracę mięśni i odpowiadających za zdolność ruchu. Jego niedobór powoduje nieprawidłową czynność komórek nerwowych, co z kolei z czasem prowadzi do osłabienia mięśniowego. W zależności od rodzaju SMA, może to prowadzić do znacznego ograniczenia lub utraty siły fizycznej oraz zdolności chodzenia, jedzenia lub oddychania.

inf pras

PDF

Zobacz także