Ustawa o POZ z poprawkami

Seym
Fot. Thinkstock/Getty Images
Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie wprowadziła dziesięć poprawek do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Paweł Grzybowski 2017-10-10 19:14

Podczas wtorkowego posiedzenia podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie przyjęto projekt ustawy o POZ.

Dziewięć z dziesięciu wprowadzonych poprawek, zgłoszonych zostało przez Biuro Legislacyjne i miało charakter redakcyjny. Ostatnia poprawka zgłoszona została przez stronę rządową. Ostatecznie projekt ustawy został przyjęty i trafi teraz pod obrady Sejmowej Komisji Zdrowia.

Projektowana ustawa definiuje rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia. Projekt ustawy określa odrębne kompetencje lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Jednocześnie z uwagi na niedobór kadry lekarskiej posiadającej specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej przyjęto, iż lekarzem POZ jest również lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2024 r. Projekt zakłada również docelowo objęcie przez lekarza pediatrę w POZ opieką wyłącznie dzieci do ukończenia 7. roku życia. Analogiczne rozwiązania przyjęto dla pielęgniarki POZ, określając jako docelowe kwalifikacje: posiadanie tytułu specjalisty lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub ukończenie lub odbywanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub posiadanie tytułu zawodowego magistra.

Projekt ustawy definiuje też koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia. Przyjęto, iż koordynatorem pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia jest lekarz POZ, którego podstawowym zadaniem, jako przewodnika pacjenta po systemie, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ, jest zapewnienie pacjentowi ciągłości i kompleksowości opieki, który w ramach koordynacji inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców. Pielęgniarka POZ i położna POZ w ramach współpracy z lekarzem POZ rozpoznają warunki i potrzeby zdrowotne u świadczeniobiorcy oraz problemy pielęgnacyjne, planują i sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę.

Jednocześnie w ramach koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą świadczeniodawca zostanie obowiązany do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej dostosowanej do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką, jak również badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

PDF

Zobacz także