Województwa podlaskie i pomorskie w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

101410400
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
Medexpress 2019-07-05 08:45

Projekt rozporządzenia rozszerza na kolejne dwa województwa (podlaskie i pomorskie)
program pilotażowy Krajowej Sieci Onkologicznej.

Obecnie pilotaż jest realizowany w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim.
Za wyborem województw podlaskiego i pomorskiego przemawiały zróżnicowana liczba
i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne
typu nowotworów.
Na terenie województw objętych pilotażem utworzona zostanie sieć onkologiczna,
w skład której wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu oraz współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym,
współdziałającymi ze sobą w zakresie opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą objętym
pilotażem. Rolę wojewódzkich ośrodków koordynujących, na których spoczywać będzie ciężar zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu opieki nad świadczeniobiorcą, będą pełnić:
1) Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – na terenie województwa dolnośląskiego;
2) Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kielcach – na terenie województwa świętokrzyskiego;
3) Białostockie Centrum Onkologii – na terenie województwa podlaskiego;
4) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – na terenie województwa pomorskiego.
Na terenie województwa podlaskiego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku będzie
współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym.


Wprowadzono także zmiany w dotychczasowych miernikach oceny sieci onkologicznej
dotyczące mediany czasu, który upłynął od dnia zarejestrowania świadczeniobiorcy na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania.
Sformułowanie w pierwotnym brzmieniu tj. „mediana czasu, który upłynął od dnia
wystawienia świadczeniobiorcy skierowania na badanie diagnostyczne (obrazowe lub
patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania” sztucznie wydłużał czas
oczekiwania pacjenta na badanie, ponieważ sam fakt wydania skierowania nie jest
równoznaczny z chwilą jego zarejestrowania i uwzględnia czas „odwlekania” zgłoszenia się
pacjenta ze skierowaniem do ośrodka celem umówienia badania diagnostycznego - na co
ośrodki realizujące pilotaż nie mają wpływu.

W związku z miernikiem nr 14, tj. „Odsetek badań diagnostycznych powtórzonych
w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania”, wprowadzono zmianę polegającą na utworzeniu nowego miernika wyliczającego odsetek badań wymagających ponownego opisu lub ponownej weryfikacji materiału. Brzmienie nowego miernika: „Odsetek badań diagnostycznych wymagających ponownego opisu bądź ponownej weryfikacji materiału w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ
nowotworu i rodzaj badania” pozwoli na określenie trafności postawionych rozpoznań
onkologicznych na podstawie uzyskanych wyników badań.


W projekcie dodano rozpoznanie D05 (rak in situ sutka) oraz C78.0 (wtórny nowotwór
złośliwy płuc). Objęcie pacjentek z rozpoznaniem D05 umożliwi zbieranie danych i wyliczenie mierników dla tej grupy chorych. Natomiast włączenie do pilotażu wtórnego nowotworu raka płuca pozwoli na zmniejszenie problemów w dostępie do leczenia onkologicznego także tej grupy chorych. Należy podkreślić, że mimo, iż histologicznie jest to przerzut z innego nowotworu pierwotnego w wielu przypadkach diagnostyka, a przede wszystkim leczenie zmian przerzutowych w płucach wymagają odrębnego postępowania i są często wykonywane w innych ośrodkach, niż placówki prowadzące leczenie systemowo (co w medycynie onkologicznej oznacza stosowanie leków podawanych w taki sposób, by działały na cały organizm).
Koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej będzie
finansowana w oparciu o współczynniki korygujące na poziomie:
1) 1,05 – dla ośrodka współpracującego I poziomu;
2) 1,175 – dla ośrodka współpracującego II poziomu;
3) 1,35 – dla WOK na terenie województwa dolnośląskiego;
4) 1,3 – dla WOK na terenie województwa świętokrzyskiego;
5) 1,30 – dla WOK na terenie województwa podlaskiego, w zakresie nowotworów, w których
jest ośrodkiem dominującym oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;
6) 1,35 – dla WOK na terenie województwa pomorskiego;
7) 1,175 – dla WUOK na terenie województwa podlaskiego, w zakresie nowotworów, w
których jest ośrodkiem dominującym oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

Dodanie w § 12 przepisów dotyczących możliwości odmowy przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu z wykorzystaniem współczynników korygujących w sytuacji gdy danych ośrodek nie wypełnia obowiązków wynikających z realizacji pilotażu, poprawi przepływ informacji pomiędzy WOK, WUOK i ośrodkami I i II poziomu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także