Wszystkie SOR-y z obowiązkowymi miejscami do lądowania? Nie ma takiej potrzeby

Zdj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Alicja Dusza 2016-10-28 11:50

Ministerstwo chce wycofać się z pomysłu o obowiązkowych lądowiskach dla helikopterów, które miały być przy wszystkich przyszpitalnych SOR-ach. Wprowadzenie powyższych wymagań spowodowałoby brak możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „SOR”, z Narodowym Funduszem Zdrowia, przez część podmiotów niespełniających powyższych wymagań, a tym samym likwidację SOR i dalsze jego funkcjonowanie w charakterze izby przyjęć, co oznacza ograniczony zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i niższy poziom finansowania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozbawiłoby to część społeczeństwa właściwej opieki w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kierownicy podmiotów leczniczych, jako podstawową przyczynę trudności w zrealizowaniu inwestycji budowy lotniska lub lądowiska wskazują brak środków finansowych (w szczególności na lotniska wyniesione) oraz trudności architektoniczne i budowlane (gęsta zabudowa, sąsiedztwo wysokich obiektów, tereny podlegające szczególnej ochronie, uciążliwość lądowiska dla użytkowników pobliskich nieruchomości). Według ewidencji prowadzonej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe obecnie działa: 238 lądowisk przyszpitalnych, z których 157 to lądowiska całodobowe. 178 lądowisk zlokalizowanych jest przy SOR - ach, a z nich 145 funkcjonuje całodobowo. Jak wynika z opinii wyrażonej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które jest jedynym w kraju dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz lotniczych zespołów transportu sanitarnego obecna liczba lądowisk przyszpitalnych zapewnia możliwość lądowania śmigłowców przy szpitalach udzielających świadczeń na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i nie ma potrzeby dalszego obligatoryjnego zwiększania liczby lądowisk w skali kraju, co jednak nie wyklucza możliwości ich budowania, gdy taka będzie decyzja kierownika podmiotu leczniczego lub podmiotu tworzącego dany szpital, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Powyższa regulacja nie naruszy prawidłowego wydatkowania środków z funduszy europejskich, w tym również środków pozyskanych na budowę lądowisk przyszpitalnych.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także