Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Powstanie elektroniczny rejestr ratowników medycznych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 23 czerwca 2023 08:49

Powstanie elektroniczny rejestr ratowników medycznych - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu postępowania w sprawach dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru ratowników medycznych.

Dotychczas z uwagi na brak elektronicznego rejestru ratowników medycznych, nie było możliwości precyzyjnego ustalenia liczby osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu.

Obecnie przepisy ustawy przewidują możliwość utworzenia rejestru ratowników medycznych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, którego administratorem będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych. Rejestr będzie narzędziem analitycznym, które pozwoli na uzyskanie zarówno informacji bieżącej o liczbie ratowników medycznych, sposobach wykonywania zawodu ratownika medycznego, jak również o potrzebach kadrowych w tym zawodzie w poszczególnych rejonach kraju. 

Rejestr będzie zawierał dane, o których mowa w art. 140 ustawy. Dane te będą wpisywane przez Krajową Radę niezwłocznie po wystąpieniu ratownika medycznego o wpis do rejestru i przedłożeniu dokumentów lub kopii dokumentów poświadczającymi dane, o których mowa w art. 140 ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu tych dokumentów do Krajowej Rady. Projekt rozporządzenia przewiduje również możliwość wystąpienia o wpis do rejestru w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego. Wraz z wystąpieniem ratownik medyczny będzie przesyłał drogą elektroniczną odwzorowanie cyfrowe dokumentów poświadczających dane, o których mowa w art. 140 ustawy.

Ratownik medyczny będzie wskazywał adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz określi sposób doręczania mu korespondencji związanej z wpisem do rejestru.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia danych lub dokumentów, o których mowa w art. 140 ustawy, Krajowa Rada w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wezwie ratownika medycznego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Natomiast w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do dokumentów poświadczających dane, o których mowa w art. 140 ustawy, Krajowa Rada będzie mogła wezwać ratownika medycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów, do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Źródło: RCL

Zobacz także