Zmiana przepisów dot. psychologów

szkoła
Fot. Thinkstock/Getty
Medexpress 2019-04-25 08:22

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.


Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia dotyczących zajęć realizowanych przez doradców zawodowych do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.). Od 1 września 2019 r. zgodnie z nowym art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, doradztwo zawodowe będzie realizowane w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rezygnuje się z realizacji doradztwa zawodowego w placówkach.


Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., ponieważ z tym dniem wejdzie w życie nowy art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także