Będą zmiany w przepisach dotyczących recept

Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2018, 11:47

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2018, 11:47

W rozporządzenia doprecyzowano, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Doregulowana została także kwestia nadania unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej. Doprecyzowano, że w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę.

Doprecyzowano, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji gdy numer ten został nadany.


Z uwagi na papierową postać recepty zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty. W związku z powyższym, Dokument Realizacji Recepty w przypadku realizacji recepty w postaci papierowej, nie obejmuje danych dotyczących konieczności identyfikatora usługobiorcy, identyfikatora pracownika medycznego, danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę oraz danych dotyczących osoby wystawiającej receptę, za wyjątkiem danych określonych w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne. Ponadto, proponuje się uchylenie w § 7 ust. 9 rozporządzenia dotyczącego obowiązku po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszczenia adnotacji o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz daty i godziny całkowitej realizacji recepty.


Proponuje się również w § 8 oraz w § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją.

Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny. Jednocześnie proponuje się dodanie w § 10 ust. 1 pkt 9 - 11 dotyczącego umożliwienia realizacji recepty w postaci papierowej, poprzez określenie adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano) pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę. W przypadku nie wpisania albo w sposób błędny lub nieczytelny wpisano kod pocztowy adresu pacjenta oraz w przypadku, gdy nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o którym mowa w art. 96a ust. 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca przyjmuje, że został wpisany. Ponadto, proponuje się zmianę brzmienia w § 10 ust. 5 pkt 2, w ramach którego umożliwia się realizację recepty, w przypadku, gdy zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu lub art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne informacyjne lub znaki.


Projekt doprecyzowuje również kwestię realizacji recept w postaci papierowej, wskazując, że do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Ponadto, projekt wydłuża termin na obowiązywanie przepisów regulujących kwestię związaną z danymi wytworzonymi dla Dokumentu Realizacji Recepty w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy o SIOZ, na dzień 1 stycznia 2019 r.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

recepty / e-recepty / papierowe recepty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31