Będą zmiany ws. świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

166776377
Thinkstock/GettyImages
Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Medexpress 2020-03-13 08:34

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.


Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany przez wprowadzenie nowego brzmienia
załącznika nr 8 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Nowe brzmienie załącznika nr 8 zawiera zmiany warunków, jakie są obowiązani spełniać
świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej
dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą
przede wszystkim wymagań dotyczących kompetencji personelu, wymagań formalnych oraz
organizacji udzielania świadczeń. Zgodnie z nowym brzmieniem projektowanych przepisów
proponuje się odstąpienie od ujednolicenia warunków określających wymagania dotyczące
personelu i czasu ich pracy zawartych w załącznikach nr 6 oraz nr 8 (na I poziomie
referencyjnym). Proponuje się również obniżenie wymagania dla osób prowadzących
psychoterapię (do 600 godzin szkolenia podyplomowego), a także odstąpienie od wymogu
uzyskania podpisu świadczeniodawcy w dokumentacji medycznej. Na II poziomie
referencyjnym proponuje się wprowadzenie fakultatywności organizacji zespołu leczenia
środowiskowego (zamiast dotychczasowego obowiązku). Z kolei na III poziomie
referencyjnym proponuje się odejście od obowiązku organizacji oddziału dziennego.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z analizy pism i pytań kierowanych do
Ministerstwa Zdrowia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia oraz świadczeniodawców,
wskazujących na konieczność doprecyzowania przepisów rozporządzenia a także obniżenia
wymagań umożliwiających zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły udzielać
świadczeń w ramach poziomów referencyjnych. Doświadczenia związane z rozpoczęciem
procedury konkursowej na poszczególne poziomy referencyjne wskazują, iż niewystarczający
potencjał kadrowy stanowi podstawową barierę ograniczającą możliwość wyboru realizatorów świadczeń. Z uwagi na to, iż utrzymanie dotychczasowych wymogów skutkowałoby ograniczeniem dostępności do świadczeń, zdecydowano się na ich obniżenie, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań umożliwiających zachowanie jakości udzielanych
świadczeń oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów.

Projekt rozporządzenia nie wpływa na świadczeniodawców posiadających umowy
na udzielanie innych świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.
Z uwagi na powyższe oraz ze względu na toczące się postępowania konkursowe
prowadzone przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również pilny
charakter wprowadzanych rozwiązań, konieczne jest wejście w życie projektowanych regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin ten nie stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243).

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także