Będą zmiany ws. wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia

456898013
Fot. Thinkstock/Getty Images
W poniedziałek na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.
Medexpress 2020-01-20 15:37

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. poz. 1610) w związku z .z likwidacją Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, zwanego dalej ,,Instytutem”, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz. U. poz. 2043) Termin zakończenia działalności Instytutu wyznaczono na dzień 27 października 2019 r., a termin zakończenia likwidacji Instytutu na dzień 27 kwietnia 2021 r. . Ponadto dokonano dostosowania brzmienia § 1 pkt 1 do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także