Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
Leszek Borkowski

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 12 maja 2022 08:31

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny - Obrazek nagłówka
Fot. arch. pryw.
W Polsce mamy ponad 3 mln gości z Ukrainy, wśród nich są farmaceuci, technicy, studenci farmacji. Może warto byłoby zacząć zbierać dane, jak duża jest to grupa ludzi. Kiedyś uczono mnie poza Polską, że w sytuacji masowej migracji rejestruje się zawody lub inne dane przydatne w mądrej relokacji gości.

Rosjanie w swej doktrynie politycznej mają zamysł, że jak gdzieś wejdą, to siedzą tak długo jak jest to możliwe. Historia potwierdza to, szybka wojna np. w Afganistanie trwała mgnienie oka, czyli 10 lat.

Życzę naszym sąsiadom jak najlepiej, czyli szybkiego powrotu do domu, ale jako realista muszę być gotowy na różne inne scenariusze, jakie napisze życie w przyszłości.

Każdy człowiek jest potrzebny społeczności w której żyje.

Każdy człowiek pracując, pomnaża dobrobyt poprzez korzystny wpływ na PKB danego państwa.

Polska troszcząc się o swych gości indywidualnie i zbiorowo, powinna być przygotowana do takiej ich aklimatyzacji, aby stanęli na nogi, czyli zaczęli pracować, sami się utrzymywać i spłacać zaciągnięty dług u gospodarza poprzez swoją aktywność zawodową także dla dobra kraju w którym aktualnie się znajdują.

Podjęcie pracy przez farmaceutów z Ukrainy będzie możliwe po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu („PWZ”) oraz po spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do zatrudnienia w Polsce.

Obecnie, aby ukraiński farmaceuta mógł wykonywać zawód w Polsce, musi przejść jedną z dwóch procedur uznających jego kwalifikacje:

a/ nostryfikacja dyplomu

b/ lub Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny „FEW”.

Praca jest możliwa po ukończeniu dowolnej z dwóch wymienionych procedur. Ale zdobywanie stopni naukowych jest możliwe jedynie po nostryfikacji dyplomu.

Do FEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej dyplom farmaceuty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu farmaceuty, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów (zalegalizowany przez konsula lub opatrzony apostille). Uzyskanie wyniku pozytywnego potwierdza uznanie kwalifikacji zawodowych.

FEW odbywa się dwa razy do roku:

  • w okresie od 15 maja do 15 czerwca – wniosek należy złożyć do 28 lutego roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany egzamin,
  • w okresie od 15 października do 15 listopada – wniosek należy złożyć do 31 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

FEW składa się z 200 pytań testowych, zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pozytywny wynik uzyskuje zdający, który zdobył co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Opłata egzaminacyjna wynosi 650 zł.

Osobie, która uzyskała pozytywny wynik FEW, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydaje świadectwo złożenia FEW (w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu).

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do osoby, która posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie, poświadczający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów i świadectwo złożenia FEW, przyznaje Naczelna Rada Aptekarska („NRA”), w przypadku gdy osoba ta:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty (potwierdzony orzeczeniem lekarskim),
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty oraz przestrzegania zasad etyki i deontologii,
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty,
  • korzysta z pełni praw publicznych.

W celu potwierdzenia znajomości języka polskiego należy przystąpić do egzaminu organizowanego i przeprowadzonego przez NRA. Opłata za egzamin wynosi 1696,63 zł.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, należy zwrócić się do NRA z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Po przyznaniu PWZ farmaceuci zyskują pełne prawo do wykonywania zawodu w Polsce.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022, poz. 184)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 1254).

Mec. Marcin Tomasik - Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego

Dr nauk farm Leszek Borkowski – Fundacja Razem w Chorobie

Fundacja Razem W Chorobie, informując zainteresowanych o metodach uzyskania pozwolenia na prace w zawodzie farmaceuty, spotyka się z prośbami o opisanie zasad Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego co czynimy dzięki uprzejmości Redakcji Medexpress-u.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Farmakolog dla pacjentów: TRZUSTKA

6 listopada 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Depisyzacja systemu administracji państwowej

18 października 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n.med. Marek Derkacz, MBA

Palenie ojca a zdrowie przyszłych pokoleń

28 września 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
13 września 2023
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
4 kwietnia 2023