NFZ: Zmiany w chemioterapii - leki sprowadzone z zagranicy

Fot. MedExpress TV
Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Medexpress 2020-04-11 07:50

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą m.in.:

1. Umożliwienia rozliczania podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wydanej w trybie art. 4c;

2. Załącznika 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu substancji czynnej:

1) 5.08.05.0000195 - oxaliplatinum- inj. 100 mg, od dnia 21 stycznia 2020 r, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia, który poinformował o konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego.

W związku z ograniczoną dostępnością produktów leczniczych zawierających powyższą substancję czynną, Minister Zdrowia wydał w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy zawierającego ww. substancję;

2) 5.08.05.0000196 - lipegfilgrastimum - inj. 1 mg, od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zgodnie z pismem Ministra Zdrowia oraz Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.;

3) 5.08.05.0000197 - rasburicasum - inj. 1 mg, od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r., zgodnie ze zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2020 r.

3. Załącznika 7 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na zmianie wartości progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnej:

a) 5.08.10.0000003 bicalutamidum na 0,0135 zł/mg,

biorąc pod uwagę analizę średnich cen leku w miesiącu styczniu 2020 roku, wartość progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego została zmieniona. Zmiana ta będzie stosowana dla świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.;

b) 5.08.10.0000055- rituximabum na 3,7000 zł/mg,

w celu ujednolicenia progu kosztowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Zmiana ta będzie stosowana, analogicznie jak w przypadku programów lekowych, dla świadczeń udzielanych od dnia 1 maja 2020 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także