Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Będą zmiany ws. szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 listopada 2020 09:05

Będą zmiany ws. szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Projektowane rozporządzenie zawiera uzupełnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 390), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w zakresie dotyczącym dookreślenia formy tej części szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, jaką stanowi egzamin wewnętrzny.

W rozporządzeniu zostały określone dwie formy szkolenia: szkolenie stacjonarne, podczas którego przekazywanie wiedzy w ramach szkolenia odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu oraz szkolenie na odległość, podczas którego przekazywanie wiedzy w ramach szkolenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających m.in. stosowanie metod i technik kształcenia na odległość oraz sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 33n ust. 1 i 2 ustawy osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, jest obowiązana do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ww. osoba, jest obowiązana uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat tj. do dnia 22 września 2024 r. Uwzględniając powyższe oraz trwający stan epidemii, obecnie nie ma pilnej konieczności przeprowadzania egzaminów dla dużej liczby osób (z uwagi np. na utratę ważności poprzednio wydanego certyfikatu). Co więcej istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu stacjonarnego z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ze względu na konieczność zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury medyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące, jest zasadnym aby egzamin wewnętrzny, kończący szkolenie, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt. 1 ustawy, odbywał się w formie stacjonarnej.

Warto podkreślić, że przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego w formie stacjonarnej pozwala na rzeczywiste sprawdzenie wiedzy z tak ważnego obszaru działań medycznych, jakim jest poddawanie pacjentów medycznym procedurom radiodiagnostycznym i radioterapeutycznym. Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do ustanowienia takich zasad sprawdzania kompetencji pracowników uczestniczących w procedurach narażenia medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo życia i zdrowia pacjentów, zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014 str. 1, z późn. zm.).

W motywie 29 tej dyrektywy stwierdzono, że kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej ochrony pacjentów poddawanych medycznym procedurom radiodiagnostycznym i radioterapeutycznym ma wysoki poziom kompetencji wszystkich pracowników uczestniczących w procedurach narażenia medycznego.

W związku z tym, że państwa członkowskie mają podejmować stosowne działania mające na celu realizację tego celu dyrektywy istotnym jest, aby wiedza i umiejętności osób odbywających takie szkolenie zostały skutecznie zweryfikowane przez egzaminatorów, którymi dysponuje podmiot prowadzący szkolenie, co może zapewnić przede wszystkim bezpośredni kontakt egzaminatora z osobą przystępującą do egzaminu wewnętrznego z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Uwzględniając jednakże obecną sytuację epidemiczną w projektowanym rozporządzeniu wskazano, że w uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, egzamin wewnętrzny może zostać przeprowadzony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i egzaminatorów. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy podmiot prowadzący szkolenie jest obowiązany zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń oraz prowadzić dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem szkolenia.

Do ww. podmiotu należy zapewnienie weryfikacji osoby zdającej oraz rzetelne sprawdzenie przez egzaminatorów wiedzy osoby zdającej egzamin wewnętrzny. Podkreślić należy, ze sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu jako elementu kończącego szkolenie podlega kontroli podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że egzamin wewnętrzny na odległość może być przeprowadzony jako test pisemny lub w formie ustnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wskazany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wynika z konieczności określenia jednolitych zasad przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz dokumentowania prawidłowości ich przebiegu, oraz umożliwienia przeprowadzenia tych egzaminów w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii w formie na odległość.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. poz. 597).

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, wynika z przepisów ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Tematy

RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.