Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rozporządzenie MZ w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 maja 2021 08:24

Rozporządzenie MZ w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213, z późn. zm.) nakłada na podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy obowiązek:

1)organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2)organizacji gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru;

3)zapewnienia, aby ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;

4)miejsca izolacji w oddziale;

5)pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;

6)posiadania lotniska, bądź lądowiska.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że powyższe wymagania należy spełnić w określonych terminach do dnia 1 stycznia 2021 r., a w przypadku pkt 6 do dnia 1 stycznia 2022 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na ograniczone możliwości realizacji inwestycji budowlanych oraz braki kadry lekarskiej, spełnienie tych wymagań we wskazanym terminie przez część szpitali jest niemożliwe. Stwarza to ryzyko zamknięcia części szpitalnych oddziałów ratunkowych, co może narazić na niebezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

Ponadto obecnie wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów odnoszących się do segregacji medycznej oraz systemu TOPSOR. W art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.) termin stosowania tych przepisów został określony na dzień 1 lipca 2021 r., zaś w rozporządzeniu analogiczny przepis nie został wprowadzony.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie, o którym mowa wyżej. Nowy termin określony w projektowanym rozporządzeniu został określony na dzień 1 lipca 2022 r. Ponadto, dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu wyznaczonego na dzień 1 lipca 2021 r. w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nie podlegał pre-konsultacjom.

Projekt został przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 7-dniowym terminem na zgłaszanie uwag, do następujących podmiotów:

prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, przewodniczącego Komitetu ds. Europejskich, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Pracy, Wojewodę Dolnośląskiego, wojewodę kujawsko-pomorskiego, wojewodę lubelskiego, wojewodę lubuskiego, wojewodę łódzkiego, wojewodę małopolskiego, wojewodę mazowieckiego, wojewodę opolskiego, wojewodę podkarpackiego, wojewodę podlaskiego, wojewodę pomorskiego, wojewodę śląskiego, wojewodę świętokrzyskiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego, wojewodę wielkopolskiego, wojewodę zachodniopomorskiego, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych, Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederację Lewiatan, Business Centre Club, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Związek Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Polską Radę Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere”, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federację Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polską Radę Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Polski Związek Ratowników Medycznych, Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Związek Rzemiosła Polskiego, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie podmiotowej ministra zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami ww. ustawy mogą zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. Rady Ministrów ¬ Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Wyniki konsultacji publicznych oraz opiniowania zostały omówione w raporcie dołączonym do niniejszej oceny skutków regulacji.

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych po stronie budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt rozporządzenia może oddziaływać na wskazane podmioty przez umożliwienie funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, które obecnie nie spełniają wszystkich wymagań rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie w z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Do dnia 1 lipca 2022 r wydłużony zostanie okres przejściowy w zakresie wymagań dla posiadania przy szpitalnym oddziale ratunkowym miejsca do udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, miejsca do przeprowadzenia wywiadu medycznego, miejsca do izolacji, gabinetów do przeprowadzenia segregacji medycznej, pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, posiadania lotniska bądź lądowiska oraz zapewnienia, aby ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ponadto dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu określonego w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: RCL

Tematy

minister zdrowia / RCL / SOR

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także