Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych

Thinkstock/GettyImages
W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Medexpress 2019-05-31 09:21

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 2008) jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399). Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że – w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju.

Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wyłącznie wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem – jeżeli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych – można dokonać drogą elektroniczną. Istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości.

W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. – 3 – Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania się w pieczątki i ich stosowania.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Wskazać również należy, że nie istnieje możliwość podjęcia alternatywnych w stosunku do przyjęcia projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także