Szykują się zmiany w projekcie rozporządzenia - odrębne finansowanie w wykazie świadczeń zdrowotnych

Medexpress

Opublikowano 15 lipca 2019, 10:53

Fot. Wojciech Górski
Medexpress

Opublikowano 15 lipca 2019, 10:53

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Na podstawie tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm.).

Proponowana zmiana polega na dodaniu do wykazu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, poza ryczałtem systemu zabezpieczenia, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka.

Zmiana ta jest niezbędna dla zapewnienia istotnej poprawy dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka. Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia ww. rozwiązań planuje się wejście w życie przedmiotowej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Takie wejście w życie projektowanych rozwiązań nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem publicznym, uzasadniającym brak okresu vacatio legis w odniesieniu do tej nowelizacji rozporządzenia, jest konieczność jak najszybszego zapewniania odpowiedniego finansowania świadczeń niezbędnych w leczeniu pacjentów dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka.

Projektowany akt prawny nie wiąże się z nałożeniem na obywateli ani na inne podmioty prawne, z wyjątkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, żadnych ciężarów ani obowiązków. Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). – 4 – Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / RCL / świadczenia zdrowotne / projekt zarządzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31