NFZ:

Ustalono stawkę kapitacyjną koordynatora promocji profilaktyki

Medexpress

Opublikowano 07 stycznia 2022, 11:48

Medexpress

Opublikowano 07 stycznia 2022, 11:48

Zarządzenie nr 5/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. [1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

„§ 48a. Do dnia 31 marca 2022 r. stawka kapitacyjna, o której mowa w załączniku nr 1 poz. 6.1 do zarządzenia [tj. 20 zł - przyp. red.], dotyczy zadania koordynatora związanego z promocją profilaktyki, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2120, 2232 i 2270.

Uzasadnienie:

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

W związku z przygotowywaniem systemu ochrony zdrowia do pełnego wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej podjęto decyzję o stopniowym wdrażaniu zmian, zarówno w warunkach organizacyjnych realizacji umów jak i ich finansowaniu. Intencją proponowanego przepisu (§ 48a) jest przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym do czasu wprowadzenia kolejnych zmian w zakresie rozwoju opieki koordynowanej (ich wdrożenie przewidziane jest nie wcześniej niż po upływie I kwartału 2022 r., ze względu na konieczność zmiany przepisów ustawowych), stawka kapitacyjna, o której mowa w załączniku nr 1 poz. 6.1 zmienianego zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ dotyczyć będzie zadania koordynatora związanego z promocją profilaktyki, tj. koordynowania procesu rekrutacji świadczeniobiorców do programów profilaktycznych oraz zapraszania świadczeniobiorców kwalifikujących się do danego programu. Pozostałe zadania POZ, realizowane dotychczas przez świadczeniodawców, będą finansowane na zasadach określonych sprzed wejścia tego aktu w życie.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Stawka kapitacyjna / Opieka koordynowana
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31