Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ: jest nowy wzór karty zgonu. Co trzeba wiedzieć?

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 25 lutego 2015 10:23

MZ: jest nowy wzór karty zgonu. Co trzeba wiedzieć? - Obrazek nagłówka
Od 1 marca zmienia się wzór karty zgonu. Ministerstwo Zdrowia informuje co się zmieni.

MZ_NOWE

Od 1 marca zmienia się wzór karty zgonu. Ministerstwo Zdrowia informuje co się zmieni. 

1 marca 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem karta zgonu, będzie możliwa do sporządzenia w obu postaciach tj. papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego bezpiecznym podpisem elektronicznych weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby sporządzającej kartę zgonu.

Stosownie do zakresu upoważnienia (art. 144 ust. 7 ww. ustawy), oraz zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 3 ww. ustawy, opracowując wzór karty zgonu uwzględniono regulacje w zakresie danych, które są zawarte w art. 11 ust. 3b i 3c ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Odpowiednie przepisy ustawowe dopuszczają możliwość odstępstwa od wskazywania określonych danych, jeżeli nie są one znane.

Ww. rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 144 ust. 4 ww. ustawy dane zawarte w karcie zgonu dla potrzeb statystyki publicznej będą przetwarzane przez kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej.

Lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską, lekarze (osoby) powołane przez starostę do stwierdzania zgonu i jego przyczyny, oraz dyrektorzy szpitali są zobowiązani do zapoznania się z wchodzącymi w życie nowymi przepisami prawnymi.

Art. 144 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi:

„3. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114 (ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych), jeżeli są znane:

informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu; w przypadku dziecka do roku życia: godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę; nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu; wykształcenie zmarłego; miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.

  1. Dane, o których mowa w ust. 1–3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej.
  2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej”.

Źródło: mz.gov.pl

Czytaj także: Klauzula sumienia niezgodna z Konstytucją?

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.