Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

166776377
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2021-03-15 08:45

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty określającego zakres merytoryczny przepisów dotyczących organizacji Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, zwanego dalej „FEW”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów, którzy ukończyli studia w państwach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej i zamierzają pracować w zawodzie farmaceuty, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w drodze zaliczenia FEW weryfikacji wiedzy na poziomie minimalnych wymogów kształcenia określonych w przepisach Unii Europejskiej. Egzaminy te nie będą zastępowały procedury nostryfikacyjnej, która nadal będzie obowiązywać farmaceutów pragnących oprócz realizacji świadczeń zdrowotnych rozwijać się w naszym kraju naukowo i dydaktycznie. Powyższe rozwiązanie zaproponowane zostało również w związku z licznymi, indywidualnymi zgłoszeniami dotyczącymi obecnie obowiązującej procedury nostryfikacyjnej, która mimo regulacji prawnej jaką jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881), nie jest prowadzona jednolicie przez uczelnie kształcące na kierunku farmacja, a wewnętrzne procedury dotyczące tego procesu znacznie różnią się od siebie w poszczególnych uczelniach. Jeden egzamin centralny – FEW, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”, będzie jednakowo weryfikował kwalifikacje każdej osoby w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce.

Pozytywne zaliczenie egzaminu FEW będzie potwierdzeniem spełnienia minimalnych wymogów kształcenia zgodnie z Dyrektywą 2005/35/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Egzamin odbywa się dwa razy do roku, a opłata za niego wynosi 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok i została określona na poziomie 650 zł za egzamin. Określone będą wzory świadectw złożenia FEW.

Pytania FEW będą przygotowywane przez zespół ekspertów składających się z przedstawicieli polskich uczelni kształcących na kierunku farmaceutyczny. Egzaminy składać się będzie przed Zespołami Egzaminacyjnymi wyłonionymi spośród członków Komisji Egzaminacyjnej. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach tego Zespołu albo Komisji, wynosić będzie 500 zł dla Przewodniczącego i 300 zł dla członka. Koszty FEW będzie ponosił farmaceuta. Egzaminy polegać będą na rozwiązaniu testu składającego się z 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Pozytywny wynik FEW uzyska zdający po zaliczeniu 60% maksymalnej liczby punktów z testu. Dyrektor CEM wydawać będzie świadectwo złożenia FEW oraz odpłatnie w wysokości 50 zł za duplikat lub odpis świadectwa.

Zgodnie z dyrektywą 2005/36/UE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych uznanie kwalifikacji zdobytych poza terytorium Unii Europejskiej powinno być uzależnione od spełnienia minimalnych wymogów kształcenia, przewidzianych dla danego zawodu. Każde państwo członkowskie zgodnie ze swoim prawodawstwem uznaje kwalifikacje uzyskane poza Unią Europejską, np. Republika Czeska organizuje egzamin składający się z trzech części (testu, 6-miesięcznej praktyki i egzaminu ustnego).

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych został przesłany, z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag, do następujących podmiotów:

 1. Naczelna Rada Aptekarska;
 2. Naczelna Rada Lekarska;
 3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
 4. Krajowa Rada Fizjoterapeutów;
 5. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
 6. Rada Dialogu Społecznego;
 7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;
 8. NSZZ „Solidarność”;
 9. NSZZ „Solidarność 80”;
 10. Forum Związków Zawodowych;
 11. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 12. Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek;
 13. Związek Pracodawców Business Centre Club;
 14. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 15. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 16. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”;
 17. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 18. Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków;
 19. Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji;
 20. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej;
 21. Konfederacja Lewiatan;
 22. Federacja Konsumentów;
 23. Polska Izba Handlu;
 24. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
 25. Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych;
 26. PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”;
 27. Federacja Pacjentów Polskich;
 28. Stowarzyszenie „Primum non nocere”;
 29. Stowarzyszenie „Dla Dobra Pacjenta”;
 30. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 31. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”;
 32. Związek Rzemiosła Polskiego
 33. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 34. Centrum Egzaminów Medycznych.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra zdrowia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 poz. 248).

Projekt został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione w raporcie, dołączonym do oceny skutków regulacji po ich zakończeniu.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Planuje się wejście przepisów projektowanego aktu prawnego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także