Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Będą zmiany ws. przeprowadzania badań lekarskich pracowników

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2020 15:51

Będą zmiany ws. przeprowadzania badań lekarskich pracowników - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
We wtorek na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenia ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), wydawane na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Mając na uwadze, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w możliwym zakresie z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych. Natomiast wprowadzono możliwość skierowania przez lekarza medycyny pracy na specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych.

Proponowane w projekcie rozwiązania mają na celu zapewnić optymalizację dostępności do badań profilaktycznych i racjonalizację ich przeprowadzania.

Wprowadzenie zmian w zakresie wskazówek metodycznych przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wskazuje także na możliwość obniżenia kosztów badań profilaktycznych. Analiza przeprowadzona na próbie ponad 4000 badań pracowników narażonych na hałas wykazała, że tylko w 4% przypadków konieczne były konsultacje otolaryngologiczne. Podobnie przedstawia się to w przypadku innych narażeń. Kolejna analiza przeprowadzona na próbie 5043 badań przeprowadzonych w ciągu 1 roku w jednostce sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracownikami w 360 zakładach pracy o różnym profilu produkcji i usług wykazała, że do wydania orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono 5107 konsultacji specjalistycznych, które stanowiły blisko 50% kosztów badań profilaktycznych, natomiast zgodnie z projektem badania lekarza specjalisty będą przeprowadzane tylko w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne.

Dodatkowo do kosztów obecnie funkcjonującego systemu należy doliczyć czas pracy jaki pracownik poświęca na przeprowadzenie badań specjalistycznych, a ten jest coraz dłuższy nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale również w dużych miastach, z uwagi na duże zaangażowanie lekarzy specjalistów w przeprowadzanie badań profilaktycznych.
W projektowanym rozporządzeniu uwzględniony został przepis przejściowy stanowiący, że badania profilaktyczne oraz postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się z uwzględnieniem nowych przepisów.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na
14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie będzie miało również korzystny wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w wyżej omówionym zakresie.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych
w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Zobacz także