MZ: Pracodawcy odpowiadają za brak podwyżek dla ratowników medycznych

Medexpress

Opublikowano 14 grudnia 2017, 12:20

177814420 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 14 grudnia 2017, 12:20

Jak poinformowała Milena Kruszewska, z informacji pozyskanych z NFZ wynika, że w II połowie 2017 r. ogólny wzrost wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
w przypadku SOR wyniósł 7,23%, zaś izb przyjęć - 3,03 %, w stosunku do wartości świadczeń zakontraktowanych w I połowie 2017 r. W związku z powyższym należy przyjąć, że środki finansowe wynikające ze wzrostu wartości umów na świadczenia szpitalne powinny zostać przeznaczone na podwyżki ujęte w Porozumieniu z 18 lipca 2017 r. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” oraz w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypomnijmy, że ww. Porozumienie zakłada wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od formy zatrudnienia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu - o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. tj. do 800 zł miesięcznie brutto dla:

- ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

- dyspozytorów medycznych;

- pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezależnie od formy zatrudnienia.

Ponadto w drodze Porozumienia z 18 lipca 2017 r. ustalony został średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych zatrudnionych poza zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami medycznymi, w wysokości analogicznej do opisanej powyżej.

NFZ przeprowadził aneksowanie umów na leczenie szpitalne, przewidujące podniesienie stawki bazowej dla szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć, odpowiednio o 2% od dnia 1 lipca 2017 r. i o 4 % od dnia 1 października 2017 r. Podstawą do aneksowania umów ze szpitalami było Zarządzenie nr 64/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć. Jak wynika z uzasadnienia do ww. zarządzenia wprowadzenie omawianej zmiany związane jest m.in. z Porozumieniem z 18.07.2017 r. oraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473).

Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich NFZ zostało następnie przekazane zalecenie skierowania do podmiotów leczniczych, posiadających umowy w zakresie leczenia szpitalnego, prośby o realizację wzrostu wynagrodzeń, przy czym „realizacja wzrostu wynagrodzeń powinna nastąpić z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących ze wzrostu, od 1 lipca br. i 1 października br., kwoty zobowiązania wynikającej z umowy zawartej z Funduszem”.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / zarobki ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31