NFZ: zarządzenie dotyczące profilaktycznych programów zdrowotnych

Medexpress

Opublikowano 07 sierpnia 2018, 14:13

Medexpress

Opublikowano 07 sierpnia 2018, 14:13

Niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia:
1) przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.


Treść zarządzenia uwzględnia zmiany w kryteriach oceny ofert wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 5 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2364).

Zarządzenie wprowadza dwa nowe zakresy: „10.1450.159.02 - PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH - część położniczo-ginekologiczna” oraz „10.1210.159.02 - PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH - część genetyczna”.

Ponadto, z uwagi na fakt, że procedura "99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)" w przypadku wykonania u ciężarnej procedur inwazyjnych jest świadczeniem gwarantowanym z zakresu leczenia szpitalnego, wprowadzono do katalogu świadczeń stanowiącego załącznik nr 1 w poz. 5 i 5a z zakresu badań prenatalnych procedurę „PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RhD PACJENTCE RhD-UJEMNEJ zgodnie z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii.”

Świadczenie możliwe jest do rozliczenia pod warunkiem spełnienia warunków realizacji tej procedury określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Świadczenie rozliczane będzie na podstawie faktury zakupu.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / profilaktyczne programy zdrowotne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31