Jakie będą standardy udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych?

Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2021, 15:10

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2021, 15:10

Wprowadzenie standardu organizacyjnego teleporady, polegającego na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków jej realizacji, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez te podmioty, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Na standard organizacyjny teleporady składa się informacja podmiotu w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej tego podmiotu, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:

a) systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,

b) sposobu ustalenia terminu teleporady,

c) sposobu nawiązania kontaktu między podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,

d) sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,

e) możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,

f) sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Standard teleporady obejmuje również konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, przez podmiot posiadający umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.

Ponadto, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie:

a) potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta,

b) adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady,

c) przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta – stosowanie przez podmiot rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.

Projekt rozporządzenia stanowi domenę prawa krajowego

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania na okres 14 dni do następujących podmiotów:

1) Business Centre Club;

2) Centrum e-Zdrowia;

3) Federacja Pacjentów Polskich;

4) Federacja Przedsiębiorców Polskich;

5) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;

6) Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;

7) Forum Związków Zawodowych;

8) Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;

9) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;

10) Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce;

11) Konfederacja Lewiatan;

12) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;

13) Krajowa Rada Fizjoterapeutów;

14) Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;

15) Naczelna Rada Aptekarska;

16) Naczelna Rada Lekarska;

17) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;

18) Narodowy Fundusz Zdrowia;

19) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;

20) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych;

21) Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych;

22) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

23) Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej;

24) Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia;

25) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

26) Rada Dialogu Społecznego;

27) Rzecznik Praw Pacjenta;

28) Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”;

29) Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej;

30) Związek Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

31) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;

32) Związek Rzemiosła Polskiego.

Projekt został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania załączonym do niniejszej oceny.

Wprowadzane rozwiązania mają co do zasady charakter organizacyjny i nie będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych. Projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 października 2021 r. co umożliwi podmiotom dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Nie planuje się przeprowadzania ewaluacji efektów.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28